Statistikk
2012-2013 - REA1081 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  •  REA1042-Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  •  eller REA1101- Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
•    opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i statistikk som andre emner kan bygge videre på
•    forstå grunnleggende betydning av statistikk i tekniske og økonomiske fag og i egen utdanning
•    forstå grunnleggende sammenhenger mellom ulike matematiske og  statistiske metoder og anvendelser av disse

Ferdigheter:
•    ha et relevant begreps- og formelapparat
•    kunne gjøre rede for grunnleggende sannsynlighet og statistikk
•    analysere og anvende ulike data, som for eksempel laboratorieresultater, risiko eller økonomiske data.
Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
•    være bevisst sikkerhet og risiko for teknologiske løsninger
Generell kompetanse i emnet skal utvikle forståelse for at sikkerhet og risiko kan analyseres og påvirkes

Emnets temaer

  1. Beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.
  2. Sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.
  3. Sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians, binomisk-, Poisson-, normal-, Students t-, eksponentialfordeling.
  4. Metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og Poissonfordeling. Lineær modell.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Sensureres av én intern sensor.
 Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver, neste gang 2014.
 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon
Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

•    godkjent kalkulator som ikke kommuniserer med andre
•    formelsamling statistikk, HIG og/eller Haugan: Formler og tabeller;

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske regneøvinger

Læremidler

  • Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2
  • Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG