Kvalitetsledelse med statistikk
2012-2013 - SMF2121F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 REA1042-Matematikk 10

Forventet læringsutbytte

 Etter gjennomført emne skal studenten forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.

 Studenten skal kunne bruke statistikk og sannsynlighetsregning i behandling av data og prosesstyring.

Emnets temaer

 Statistikk (50%):

 1. Beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.
 2. Sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.
 3. Sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians,binomisk-, Poisson-,normal-,Students t-,
 eksponentialfordeling.
 4. Metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og poissonfordeling.Lineær modell.
 

 Kvalitetsledelse (50%):

 5. Prinsipper i moderne kvalitetsledelse.
 6. Prosessorganisering, prosessforståelse og prosessanalyser.
 7. Organisering av forbedringsprosjekter
 8. Kvalitetssystemer
 

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling. Det anvendes oppgaveløsning for å øve inn evnen til analytisk tankegang.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Hjemmeeksamen i kvalitetsledelse 12 timer (teller 50%)
  • Skriftlig eksamen, 3 timer i statistikk (teller 50%)
  • Begge deler må bestås separat

Eksamen i kvalitetsledelse avholdes ca midtveis i semesteret.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  •  Alle trykte og skrevne
  •  Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre (for statistikkeksamen)

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjente obligatoriske innleveringer i statistikk og 2 stk i kvalitetsledelse

Læremidler

  • Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 9780538469371 / ISBN-10: 0538469374
  •  Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG
  •  Lillestøl, Jostein: Kvalitet: Ideer og metoder, ISBN 87-7674-033-2
  •  Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2

Supplerende opplysninger

 Inngår i fleksibel ingeniørutdanning