Foretaksstrategi
2012-2013 - SMF2211 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2111 Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Gjøre rede for sentrale teorier og analyser innen foretaksstrategi
 • Gjøre rede for utfordringer og metoder som knyttes til utvikling av ulike typer bransjer
 • Forklare muligheter og utfordringer i strategiske allianser
 • Gjøre rede for strategiemnets sammenheng med fagområder som økonomi, ledelse og markedsføring.
 • Kjenne til nyere forskning innen strategiemnet

Ferdigheter:

 • Kunne strukturere verdier, utvikle visjon og forretningside for en virksomhet
 • Kunne foreta interne og eksterne analyser av virksomheter
 • Kunne vurdere beslutningsalternativer og foreta strategiske gode valg for virksomheten
 • Kunne reflektere over strategiske utfordringer og dets konsekvenser
 • Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse:

 • kunne forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer og valg.
 • kunne diskutere og vurdere etiske dilemmaer innenfor emnet

Emnets temaer

 • Hva er strategi?
 • Visjon, forretningside, verdigrunnlag og mål
 • Målformulering
 • Strategiske analyser og valg
 • Verdiskapning, verdikjeder og verdinettverk
 • Fra beslutning til gjennomføring
 • Oppfølging - balansert målstyring
 • Strategiske allianser - definisjoner
 • Teoretiske perspektiver på verdiskapning i allianser
 • Initiering, etablering og kontroll av allianser
 • Alliansedynamikk - utvikling av relasjonen
 • Suksess og avslutning av allianser
 • Internasjonale allianser, porteføljer og allianser som en del av bedriftens virksomhet
 • Alliansekompetanse
 • Samfunnsansvar og etikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2015

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet.
To godkjent obligatoriske arbeidskrav fra tidligere semester gir adgang til kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har to obligatoriske oppgavecaser, som vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Begge obligatoriske oppgavecaser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Løwendahl, Bente og Fred Wenstøp (2011) Grunnbok i strategi. 3 utg. 2. opplag. Oslo:Cappelen Damm.
Lunnan, Randi og Arne Nygaard (2011) Strategiske allianser. Bergen: Fagbokforlaget

Samt utdelte artikler/kompendium

Anbefalt litteratur:
Karlsen, Jan Erik og Erik F. Øverland (2010). Carpe Futurum. Oslo: Cappelen Damm AS
Williamson, Oliver E. og Sidney G Winter (1993) . The nature of the firm. New York: Oxford University Press
Barabasi, Albert-Laszlo( 2003). Linked. How everything is connected to everything else and what it means. USA: Penguin Group