Handel
2012-2013 - SMF3051 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SMF2062 Markedsføring
 • SMF1261 Merkevarebygging

Anbefalt forkunnskap

 • SMF2111 Investering og finansiering
 • SMF2141 Foretaksstrategi
 • SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

 •  Ha god kjennskap til ledelse av handelsbedrifter
 •  Kunne identifisere samt vurdere hvordan verdiskapning i handelsbedrifter oppstår
 •  Kunne bruke og videreutvikle teorier og metoder for å identifisere og fange opp verdiskapning i handelsbedrifter
 •  Kjenne til nasjonal og internasjonal organisering av handelsbedriften og dens omgivelser
 •  Kunne fordeler og ulemper med ulike typer kjededrift
 •  Kunne utvikle, evaluere, samt forbedre handelsbedrifters prisstrategi og pristaktikk

Emnets temaer

 • Bransjens kjennetegn og organisering
 • Markedsorientert ledelse av handelsbedrifter
 • Forstå teorier for verdiskapning samt kunne forstå hvordan verdiskapning oppstår i handelsbedrifter
 • Logistikk
 • Kjededrift og markedsføringskanaler
 • Franchisekjeder
 • Allianser og lokaliseringsbeslutninger
 • Gratispassasjer problematikk, opportunistisk atferd og tillit i samarbeidsallianser
 • Prisstrategi og pristaktikk
 • Dynamisk prising

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  Hjemmeeksamen i gruppe, 12 timer (teller 60%)
 •  Individuell flervalgstest, 2 timer (teller 40%)
 •  Begge deler må bestås separat.

Emnet avsluttes med eksamen rundt påske. Se eksamensplan.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon i august

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Hjemmeeksamen i gruppe: Alle trykte og skrevne
 • Individuell flervalgstest: Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Én obligatorisk innlevering

Læremidler

Gripsrud, Geir og Arne Nygaard (2005): Markedsføringskanaler. Cappelen

Smith, Tim J. (2012): Pricing strategy: setting price levels, managing price discounts and establishing price structures. South-Western Cengage Learning

Annen litteratur oppgis ved semesterstart.

Supplerende opplysninger

Fagmiljøet foretar en årlig interessekartlegging rundt de tre profilene i høstsemesteret for å avgjøre om etterspørselen er stor nok til at alle tre profilemnene kan avvikles.