Materiallære
2012-2013 - TEK2091 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:
-     ha bred kunnskap om grunnleggendemateriallære spesielt for metaller og generelt for andre
     konstruksjonsmaterialer.   
-     ha kunnskap om hvordanvelge riktige materialer i design.
-     ha kunnskap om hvordanoppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
-     ha generell kunnskap omfagområdets historie.

Ferdigheter
Studenten skal:
-     kunne reflektere over egenfaglig utøvelse og justere denne under veiledning.
-     kunne finne, vurdere oghenvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstilingen.
Generell kompetanse
Studenten skal:
-     kunne gjennomførevarierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
-     kunne foreslå å utvekslesynspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppegjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
-     kunne formidle fagstoff ogprosjektresultater skriftlig og muntlig.
-     kjenne til grunnleggendemetoder innen nytenkning og innovasjon. 

Emnets temaer

- Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
- Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
- Designmaterialer (stål, lettmetaller, plast, keramer, tre og kompositter)
- Eksempler på tilvirkning og overflatebehandling
- Materialvalg i design 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 60 %
Ett prosjekt som teller 40 %
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

- Godkjent kalkulator
- Tekniske tabeller

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremføring av avtalte øvinger og prosjekt.
Studenten skal ha deltatt i 3KK (3-timers KreativitetsKurs),undervisning og gruppeøvelser.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere.htm

Aktuell støttelitteratur:
- Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4