Ingeniørfaglig systememne
2012-2013 - TØL1011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap :

 • Studenten skal ha kunnskap om hvordan system modellering  og helhetlig systemtenkning kan bidra til å skape en bærekraftig teknologisk utvikling, i forhold til ulike produkters livsløp i et miljøperspektiv.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne analysere tekniske systemer, konsepter, prosesser og produkter ved hjelp av sentrale metoder innenfor fagområdene kvalitetssystemer, vitenskapelig metode og risikoanalyse.

Emnets temaer

 • Systematikk og metoder benyttet i internasjonale kvalitetssystemer
 • Betydning av reliabilitet og validitet i FoU- og utviklingsprosjekter
 • Modellering av prosesser
 • Feiltreanalyse
 • Usikkerhets- og dataanalyse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, øvinger og nettstøttet læring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • hjemmeeksamen i kvalitetsledelse i grupper 12 timer (teller 50%)
 • Skriftlig eksamen, 4 timer i vitenskapelige metoder og risikoanalyse (teller 50%)
 • Begge deler må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne og og trykte

Obligatoriske arbeidskrav

Bestått 3 av 3 øvinger/innleveringer

Læremidler

 • Marvin Rausand og Ingrid Utne, Risikoanalyse-teori og metoder. ISBN 978-82-519-2446-7
 • Knut Halvorsen, Å forske på samfunnet, en innføring i vitenskapelig metode, ISBN978-82-02-28194-6
 • Asbjørn Aune, kvalitetsdrevet ledelse, ISBN 82-417-1123-9