Samfunnsvitenskapelig filosofi
2012-2013 - TØL4002 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

 Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om sentrale spørsmål innen samfunnsvitenskaplig teori
 • kunne analysere sentrale problemstillinger innen samfunnsvitenskaplig teori

Ferdigheter

 • foreslå en vitenskapelig problemstilling som egner seg for kvalitativ forskning
 • selvstendig kunne planlegge gjennomføringen av et vitenskapelig arbeid

Generell kompetanse

 • kunne rapportere resultater fra vitenskapelige prosjekter, deriblant egenutførte vitenskapelige arbeider
 • ha utviklet bevisste etiske holdninger i forhold til hvordan vitenskapelig metodikk kan brukes til å tilstrebe en bærekraftig utvikling av nærings- og samfunnsliv

Emnets temaer

 • Introduksjon til samfunnsvitenskapsteori
 • Paradigmer og retninger innen samfunnsforskning
 • Kvantitative og kvalitative forskningsdesign
 • Hva karakteriserer gode problemstillinger og hvordan lager man en
 • Litteraturstudier
 • Metodevalg, inkludert planlegging, gjennomføring, og analyse av eksperimenter/studier.
 • Bruk av forskningsdatabaser for problemløsning og forbedring
 • Behandling av data/statistikk
 • Utarbeidelse av prosjektplan
 • Aksjonsbasert forskning - metodikk og filosofi
 • Forskningsetikk
 • Fokus på framveksten av næringslivsetikk og virksomheters samfunnsansvar

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

The course will be made accessible for both campus-  and remote students. Every student are free to choose the pedagogic arrangement form that are best fitted for her/his own requirement.

The lectures in the course will be given on campus and are open for both categories of students. Lectures that sums up the main issues in the lecture will also be available on internet through GUC’s learning management system (ClassFronter).

Tutoring are given at campus in accordance to announced times. In addition there will be at least on gathering at campus for remote students with mandatory laboratory exercises.

Tutoring is also available on internet.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordbok

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent essay

Læremidler

Arbnor, I. og B. Bjerke (2008) Methodology for Creating Business Knowledge . London: Sage

Samt tilleggslitteratur, utdelt eller gjort tilgjengelig i Fronter.

Erstatter

TØL4001