Fordypning i klinisk spesialitet, del 2
2013-2014 - AIO024 - 15sp

Forutsetter bestått

 •  For intensiv og anestesi: AIO023IA: Fordypning i klinisk spesialitet, medisinske og naturvitenskapelige emner, del 1
 •  For operasjon: AIO022O: Fordypning i klinisk spesialitet, medisinske og naturvitenskapelige emner, del 1
 • For kull 2013-2014: AIO023 Fordypning i klinisk spesialitet, medisinske og naturvitenskapelige emner, del 1

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

 •  ha generell kunnskap innenfor sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, og dybdekunnskap innenfor eget spesialområde
 •  kunne tilegne seg og anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 •  kunne arbeide selvstendig med problemløsning på grunnlag av faglige kunnskaper
 •  kunne anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
 •  kunne beherske skriftlig framstilling av problemstillinger og drøfte med bakgrunn i kunnskapbasert praksis

Emnets temaer

Inkluderer hovedemnene fra AIO-utdanningene:

Hovedemne 1: Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner.

Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner.

Hovedemne 3: hhv. Anestesi-, Intensiv- eller Operasjonssykepleie, fag og yrkesutøvelse (jmfr. Rammeplanene)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 •  Øvelser og simulering i Klinikk laboratoriet
 •  Klinisk praksis

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen, 1 uke

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern+ ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny hjemmeeksamen settes opp innen utgangen av neste semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 •  Godkjent prosjekt, kunnskapssbasert praksis
 •  Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse:
   
  •  Intensivsykepleierutdanning: intensivmedisin og behandling med aktuelle medikamenter innen intensivmedisin
  •  Anestesisykepleierutdanning: anestesiologi med aktuelle medikamenter innen anestesiologi
  •  Operasjonssykepleierutdanning: anatomi og kirurgi
   

Supplerende opplysninger

 •  Retningslinjer for flervalgstest
 •  Retningslinjer for Prosjekt kunnskapsbasert praksis