Praksis 1 Ferdighetstrening og praksis
2013-2014 - EPR1001 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Alle tidligere emner

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal øve på, og reflektere over sentrale ferdigheter for yrkesutøvelsen, inne på skolen og i møte med brukere/pasienter.

Kunnskap: Studenten skal
● vise grunnleggende kunnskap om samspillet mellom mennesket, aktivitet og omgivelser i møte med brukere
● forstå menneskers forutsetninger for deltagelse i aktivitet og utforme aktivitet med utgangspunkt i individets ressurser
 
Ferdighet: Studenten skal
● utføre aktivitetsanalyse i møte med brukere
● vurdere universell utforming i miljøet på skolen, og på den aktuelle praksisplass
● beskrive hvordan omgivelsenes utforming påvirker den enkeltes muligheter til aktivitet og deltagelse
● identifisere brukerbehov med ergoterapeutiske datainnsamlingsmetoder i forbindelse med utvikling av velferdsteknologi
● delta i terapeutisk bruk av aktivitet ved hjelp av aktuelle metoder

Generell kompetanse: Studenten skal
● gjennomføre all sin praksis kunnskapsbasert og i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
● inkludere brukerens perspektiv i all yrkesutøvelse samt delta i tverrprofesjonellt arbeid på praksisplassen
● reflektere over egen praksis, søke veiledning og nyttiggjøre seg av forskning og profesjonell erfaring

Emnets temaer

Ferdighetstrening i ergoterapi. Ergoterapifaglig arbeid med utgangspunkt i fagene:

  • Anatomi og fysiologi
  • Psykologi og pedagogikk
  • Etikk
  • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
  • Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
  • Akivitetsanalyse
  • Funksjonsanalyse

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til seminarer, oppgaver, selvstudie, ferdighetstrening, klinisk praksis og refleksjon.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
En skriftlig oppgave relatert til fokus for praksisperioden må presenteres på seminar første dag etter at praksisperioden er avsluttet. Det skriftlige arbeidet og den muntlige presentasjonen må være godkjent for at praksis skal være bestått.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside.

Supplerende opplysninger

Emnet består av 5 studiepoeng ferdighetstrening og 5 studiepoeng klinisk praksis.
I løpet av denne praksisperioden skal studentene følge et pasientforløp, og opparbeide seg kompetanse i det teamarbeidet som er nødvendig for å ivareta individets behov. Tverrprofesjonell samarbeidslæring er sentralt i perioden.