Praksis 2 Ergoterapi ved somatiske og psykososiale funksjonsnedsettelser
2013-2014 - EPR2001 - 10sp

Forutsetter bestått

 • ERG1011 Anatomi og fysiologi
 • ERG1021 Helse og aktivitet
 • ERG1041 Deltagelse i aktivitet
 • EPR1001 Praksis 1. Ferdighetstrening og praksis

Anbefalt forkunnskap

ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 1

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal øve på, og reflektere over sentrale ferdigheter for yrkesutøvelsen i møte med brukere/pasienter. Spesielt fokus på nevrologi, ortopedi, reumatologi og geriatri med høy prevalens i befolkningen.

Kunnskap: Studenten skal
● nyttiggjøre seg relevant kunnskap fra naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emneområder sammen med kunnskap i ergoterapifaget i møte med mennesker i praksis
● vise innsikt i utfordringer mennesker med nevrologiske, ortopediske, reumatologiske og/eller geriatriske lidelser kan møte i hverdagen

Ferdighet: Studenten skal
● benytte seg av relevant teori og forskning i forhold til aktuelle problemstillinger i praksis
● utarbeide mål og individuelle planer i samarbeid med brukeren, og andre aktuelle samarbeidspartnere med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og behov
● kommunisere terapeutisk med brukere uavhengig av deres alder, bakgrunn og kultur
● gjennomfører rapportering og dokumentasjon med utgangspunkt i den enkelte bruker og i samarbeid med veileder
● bruker ergoterapeutiske metoder, verktøy og redskaper til kartlegging og behandling
● søker veiledning og overholder sitt kompetansenivå, samt samarbeider tverrfaglig

Generell kompetanse: Studenten skal
● gjennomføre all sin praksis i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
● vise forståelse for enkeltmenneskets utfordringer i all yrkesutøvelse og kan reflektere over disse
● ta ansvar for egen læring ved å vise initiativ og selvstendighet
● være innovativ og løsningsorientert i sitt møte med brukerne

Emnets temaer

Ergoterapifaglig arbeid med utgangspunkt i fagene:

 • Anatomi og fysiologi
 • Sykdomslære og funksjonshemming med spesielt fokus på neurologi, ortopedi, reumatologi og geriatri
 • Psykologi og pedagogikk
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
 • Aktivitets/Funksjonsanalyse
 • Ergoterapiprosessen

Pedagogiske metoder

Praksis

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Klinisk praksis, refleksjon og veiledning

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. En skriftlig oppgave relatert til fokus for praksisperioden må presenteres på seminar første dag etter at praksisperioden er avsluttet. Det skriftlige arbeidet og den muntlige presentasjonen må være godkjent for at praksis skal være bestått.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside.