Praksis 3 Ergoterapi ved folkehelse og livsstilsykdom
2013-2014 - EPR2011 - 10sp

Forutsetter bestått

EPR2001 Praksis 2

Anbefalt forkunnskap

ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 2. Fokus på folkehelse og livsstilsykdom.

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene får innsikt i livsstilssykdommer og samfunnets utfordringer, for å møte folks ulike behov. Studentene trenes i kommunikasjon, intervensjon, datainnsamling, analyse og dokumentasjon og ergoterapeutisk behandling.

Kunnskap: Studenten skal
● forstå betydningen av tverrprofesjonelt arbeid innen tilgjengelighet, og ved vurdering av relevante velferdsteknologiske løsninger
● nyttiggjøre seg relevant kunnskap fra naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emneområder sammen med kunnskap i ergoterapifaget i et hvert møte med mennesker i praksis
● vise innsikt i utfordringer mennesker med ulike livsstilssykdommer kan møte i hverdagen, med særlig utgangspunkt i KOLS, diabetes, fedme, allergi

Ferdighet: Studenten skal
● benytte seg av relevant teori og forskning i forhold til aktuelle problemstillinger i praksis
● utarbeide mål og individuelle planer i samarbeid med brukeren og andre aktuelle samarbeidspartnere med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og behov på en innovativ måte
● kommunisere profesjonelt med brukere uavhengig av deres alder, bakgrunn og kultur
● gjennomfører rapportering og dokumentasjon med utgangspunkt i den enkelte bruker og i samarbeid med veileder
● bruker ergoterapeutiske metoder, verktøy og redskaper til kartlegging og behandling

Generell kompetanse: Studenten skal
● gjennomføre all sin praksis i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
● vise forståelse for enkeltmenneskets utfordringer i all yrkesutøvelse og kan reflektere over disse
● tar ansvar for egen læring ved å vise initiativ og selvstendighet

Emnets temaer

Ergoterapifaglig arbeid med utgangspunkt i fagene:

  • Anatomi og fysiologi
  • Sykdomslære og funksjonshemming med spesielt fokus på folkehelse og livsstilssykdommer
  • Psykologi og pedagogikk
  • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.
  • Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
  • Aktivitets- /Funksjonsanalyse
  • Velferdsteknologi, universell utforming og innovasjon.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Klinisk praksis, refleksjon og veiledning.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. En skriftlig oppgave relatert til fokus for praksisperioden må presenteres på seminar første dag etter at praksisperioden er avsluttet. Det skriftlige arbeidet og den muntlige presentasjonen må være godkjent for at praksis skal være bestått.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside.