Praksis 4 Fordypning i universell utforming og velferdsteknologi
2013-2014 - EPR3001 - 10sp

Forutsetter bestått

 • ERG1021 Helse og aktivitet
 • ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
 • ERG1041 Deltakelse i aktivitet
 • EPR2011 Praksis 3 Folkehelse og livsstilsykdom

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene med utgangspunkt i brukernes behov skal samle inn data, ved hjelp av atferdsanalyse, og i samspill med praksis generere løsningsalternativer i universell utforming og velferdsteknologi. Studenten studerer forholdene og mulighetene for innovative løsninger på disse områdene. Trene evnen til å velge riktig løsning basert på brukernes behov, samt etiske, sosiale, økonomiske og teknologiske forhold.

Kunnskap : Studenten skal
● gjøre rede for lover og regelverk som danner grunnlaget for å skape et universelt utformet samfunn
● vurdere problemer og muligheter i forholdet mellom universell utforming og opplevelse av god helse
● beskrive hvordan velferdsteknologi kan bidra til å øke sikkerheten, mulighet for aktivitet og deltakelse i samfunnet for både mennesker med ulike funksjonshemminger, eldre og pårørende
● analysere hvordan velferdsteknologi kan være økonomisk og lønnsomt

Ferdighet : Studenten skal
● identifisere og analysere helseeffekter som kan være forårsaket av begrenset tilgjengelighet
● bruke kunnskap om innovasjonsprosessen for å utvikle løsninger på de problemene som er identifisert på praksisplassen
● gjøre rede for utvalgskriterier for valg av løsning
● vurdere behovet for opplæring og tilpasning ved bruk av teknologiske løsninger
● arbeide etisk og faglig forsvarlig ved bruk av velferdsteknologi
● nyttiggjøre seg relevant kunnskap fra tidligere emner i alle møter med mennesker i praksis
● bruker ergoterapeutiske metoder, verktøy og redskaper til kartlegging og behandling i samarbeid med brukeren og andre yrkesutøvere

Generell kompetanse : Studenten skal
● vurdere og reflektere over ulike løsninger i praksis og vurdere disse i forhold til etisk, bærekraftig og samfunnsøkonomisk perspektiv
● forstå hvordan universell utforming og velferdsteknologi, utviklet i samspill med andre er viktige tiltak i helseområdet
● gjennomføre all sin praksis i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
● ta ansvar, vise initiativ og søke veiledning og nyttiggjøre seg forskning og erfaring fra området

Emnets temaer

Ergoterapifaglig arbeid med utgangspunkt i fagene:

 • Anatomi og fysiologi
 • Sykdomslære og funksjonshemming
 • Psykologi og pedagogikk
 • Etikk
 • Kommunikasjon, og samhandling
 • Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Funksjonsanalyse
 • Universell utforming
 • Innovasjon
 • Velferdsteknologi

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Klinisk praksis, refleksjon og veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. Studentene skal gjennomføre et forbedringsprosjekt i praksis. Skriftlige prosjektrapport og muntlige presentasjonen må være godkjent for at praksis skal være bestått.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.