Praksis 5 Fordypningsemne med praksis
2013-2014 - EPR3011 - 10sp

Forutsetter bestått

EPR3001 Praksis 4 Fordypning i universell utforming og velferdsteknologi

Anbefalt forkunnskap

Alle tidligere teoretiske emner.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal i praksissperioden få mulighet til å fordype seg i et område som han / hun har spesiell interesse for. Studenten skal praktisere og reflektere over teorier og modeller de har tilegnet seg i løp av studien. Studenten skal også vise et helhetlig perspektiv og innsikt i sammenhengen mellom teori og praksis.

Kunnskap : Studenten skal
• vurdere utfordringer og muligheter i forholdet mellom universell utforming og opplevelse av god helse
• vurdere hvordan velferdsteknologi kan bidra til økt livskvalitet i møte med mennesker i alle aldre, med ulike funksjonshemminger, og pårørende
• analysere hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser velferdsteknologi kan ha, samt konsekvenser for individet.
• samarbeide med ulike aktører i det offentlige og private for å fremme innovasjon i ergoterapi
 
Ferdighet : Studenten skal
• vise kritisk refleksjon over eget arbeid
• anvende fagspråk og evne å diskutere ergoterapifaget tverrprofesjonelt
• bruke ergoterapiprosessen selvstendig i møte med brukere: identifisere behov, analysere, intervenere og vurdere

Generell kompetanse : Studenten skal
• ta initiativ til drøfting av faglige og etiske problemstillinger
• vise evne til samarbeid for en forsvarlig utøvelse av ergoterapi som profesjon
• viser evne til målrettet, tverrfaglig kommunikasjon og samhandling

Emnets temaer

  • Ergoterapi
  • universell utforming
  • velferdsteknologi
  • etikk
  • tverrprofesjonelt arbeid

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside.

Supplerende opplysninger

Studentene vil kunne ønske seg praksis innenfor områder de har spesiell interesse for. Dette forutsetter at ønsket er praktisk gjennomførbart og faglig kvalitetssikret.