Introduksjon til ergoterapi
2013-2014 - ERG1001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er å gi en introduksjon til ergoterapi, nasjonalt og internasjonalt, samt å presentere og diskutere etiske og filosofiske problemstillinger innen helsevitenskapen. Videre å introdusere en vitenskapelig holdning til innhenting og bearbeiding av data. Innovasjon innen offentlig sektor blir introdusert.

Kunnskap: Studenten skal
● gjengi helse- og sosialsektorens oppbygning og beskrive beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå
● beskrive helsevesenets oppgaver og funksjon samt velferdssamfunnets utfordringer og utvikling
● forklare oppbygning av skriftlige arbeider innen høyere utdanning
● gjengi grunnleggende kunnskaper om etikk og kommunikasjon som er relevante i samhandling med pasient og pårørende med ulik bakgrunn, tradisjon og kultur.

Ferdighet: Studenten skal
● nyttiggjøre seg utdanningens pedagogiske metoder, samt opparbeide hensiktsmessige læringsstrategier
● reflektere over egen og ergoterapeuters yrkesetiske tilnærming til pasienter/brukere/klienter
● gjøre seg kjent med og bruke ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data, gjennom bruk av bibliotek og litteratursøk i databaser

Generell kompetanse: Studenten skal
● kjenne ergoterapiens historie og beskrive ergoterapeuters yrkesfunksjon og ansvarsområder globalt og nasjonalt.
● kjenne ergoterapeutens rolle i tverrprofesjonelt samarbeid
● anerkjenne og verdsette yrkesetiske verdier og prinsipper og etterlever de plikter som følger av taushetsløftet

Emnets temaer

Kommunikasjon, etikk, helsearbeid, ergoterapi.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer i dette emnet arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver og selvstudie. I dette emnet er studentene ute i en ukes observasjonspraksis, der de erfarer ulike sider av ergoterapifaglig virksomhet.

Vurderingsformer

Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Muntlig eksamen i form av 3 deleksamener bestående av muntlig seminar med utgangspunkt i gruppearbeid innen områdene etikk og kommunikasjon, helsevesenets funksjon og oppbygning og ergoterapeutens yrkesfunksjon. Alle tre seminarene må være bestått for at emnet skal være bestått. Hver av de tre deleksamene teller like mye på karakteren.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensurering. 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi. Denne ligger på høyskolens hjemmesider. Alle tre deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått. Ved ikke-bestått delemne, må kun ikke bestått seminar tas opp igjen.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Dette er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høyskolens hjemmeside i god tid før emnestart.
Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer ved emnets oppstart.

Supplerende opplysninger

Emnet inneholder en ukes observasjonspraksis. Denne vil bli gjennomført i ulike praksisområder, og søker å gi studentene ulik erfaring med yrkesfunksjonen til ergoterapeuter.