Anatomi og fysiologi for ergoterapi
2013-2014 - ERG1011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskap i anatomi og fysiologi, som er nødvendig i utøvelse av ergoterapi. Det fokuseres spesielt på muskel-, skjelett-og nervesystemet med vekt på hvordan bevegelse og kognitive funksjoner samspiller i daglig aktiviteter.

Kunnskap: Studenten skal
• beskrive kroppens oppbygning, og forklare organer og organsystemenes normale funksjon og samspill
• ha innsikt i og kan forklare det perifere, det sentrale og det autonome nervesystemets oppbygning og funksjon
• gjøre rede for muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon
• gjøre rede for sanseapparatets struktur og funksjon
• kjenne til grunnleggende biokjemiske prosesser
• beskrive de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
• forklare begrepene mikrobiologi, smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer
• beskrive kroppens normalflora, smittestoffenes oppbygning og egenskaper

Ferdighet: Studenten skal
• navngi anatomiske navn på strukturer og organer, og beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
• relatere anatomiske navn på strukturer ved hjelp av palpasjon (topografisk)
• anvende biomekaniske begreper og prinsipper i analyser av bevegelser

Emnets temaer

Celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre – og urinveisystemet og reproduksjonssystemet, mikrobiologi, biomekanikk

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer i dette emnet arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, disseksjon, laboratorieøvelser og selvstudie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

  • Mikrobiologi: en time digital eksamen, multiple chioice (teller 10%)
  • Anatomi/fysiologi: fire timers skriftlig eksamen (teller 90%)
  • Begge deler må bestås for at emnet skal være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle oppgaver på 4-timers skriftlig eksamen. Automatisk sensur på digital eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på digital og skriftlig eksamen i henhold til eksamensplanen for bachelor ergoterapi. Denne ligger på høgskolens hjemmesider.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside i god tid før emnestart.
Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.