Helse og aktivitet
2013-2014 - ERG1021 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal forstå forholdet mellom menneskers aktiviteter og deres erfaring med helse. De skal vite hvordan det internasjonale regelverket gir et rammeverk for arbeid i helsesektoren. Studentene skal tilegne seg innsikt i ergoterapiens filosofi, og viktige modeller for arbeid i praksis med tilpasning og intervensjon.

Kunnskap: Studenten skal
● forklare sammenhengen mellom menneskers daglige aktivitet og deres helse og livskvalitet
● være orientert om WHO's rammeverk innenfor helse og FN’s resolusjon om menneskerettighetene
● forstå og gjengi ICF ( International Classification of Functioning, Disability and Health) samt kunne måle helse og funksjonsnedsettelse på såvel individ- som samfunnsnivå

Ferdighet: Studenten skal
● gjøre rede for hvordan aktivitet kan bidra til at mennesker oppnår mål som innebærer økt opplevd livskvalitet, og kunne beskrive interaksjonen mellom individ, aktivitet og miljø
● planlegge og gjennomføre en aktivitetsanalyse
● analysere hvordan en aktivitet utføres i individets hverdagsmiljø med utgangspunkt i hva som kreves for å utføre aktiviteten. Dette med utgangspunkt i personens motoriske ferdigheter, prosessferdigheter, kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter, blant annet knyttet til belastningsergonomiske prinsipper

Generell kompetanse: Studenten skal
● kjenne til teorier og modeller innen området aktivitet og helse
● kjenne til betydningen av aktivitetsbalanse, (dvs. kartlegging av dagliglivets aktivitetsmønster med hensikt å tydeliggjøre en tilpasset mengde aktivitet med balanse mellom arbeid, hvile, fritid og sosiale aktiviteter)
● kjenne til grunnleggende metoder innen nytenkning og innovasjon

Emnets temaer

Aktivitetsanalyse, aktivitetsbalanse, helse, ICF

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, ferdighetstrening, seminarer, oppgaver, laboratorieøvelser og selvstudie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på høyskolens hjemmesider

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

ICF modellen, WHO's rammeverk

Obligatoriske arbeidskrav

  • Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
  • Tretimers kreativitetskurs (3IKK): Studenten skal ha deltatt i 3IKK , undervisning og gruppeøvelser.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside.
Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.