Deltagelse i aktivitet
2013-2014 - ERG1041 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Alle emner i 1. semester

Forventet læringsutbytte

I dette emnet skal studenten tilegne seg innsikt i hvordan deltakelse og aktivitet er avgjørende for hvordan folk oppfatter helse og livskvalitet. Aldringsprosessen, deltakelse og velvære for eldre mennesker blir diskutert og knyttet til miljømessige sammenhenger. Studentene får opplæring i å tillrettelegge for deltakelse og velvære for barn, ungdom og deres familier. Mestringsstrategier diskuteres.

Kunnskap: Studenten skal
● gjøre rede for begrepet deltakelse relatert til individ-, gruppe- og samfunnsnivå
● kjenne til hvordan lover, forskrifter og ulike retningslinjer påvirker ergoterapeutens praksis
● gjøre rede for sentrale teorier og begreper innen ergoterapi i forhold til kreativitet og meningsskapende aktivitet
● med utgangspunkt i faglitteratur beskrive betydningen av meningsfull aktivitet ved fysisk, respektiv psykisk sykelighet

Ferdighet: Studenten skal
● med ergoterapeutiske metoder foreslå og motivere for meningsfull deltakelse i aktivitet
● beskrive betydningen av aktiv deltakelse i pasientens rehabilitering
● beskrive interaksjonen mellom individ, aktivitet og miljø, og hvordan dette henger sammen med utføring av og deltakelse i aktivitet
● gjennomføre aktivitetsanalyse
● kunne bruke teoretiske modeller som kan brukes som grunnlag for klinisk arbeid, og gi støtte for hvordan datainnsamling, dataanalyse, målsetting og handlingsplan kan iverksettes

Generell kompetanse: Studenten skal
● arbeide kunnskapsbasert ved ergoterapeutisk behandling
● reflektere rundt valg av aktivitet og motivasjonsfaktorer i møte med mennesker i ulik alder, kjønn, bakgrunn, etnisitet og funksjonsnivå
● forstå ergoterapeutens rolle i sammenheng med problemløsning

Emnets temaer

Anatomi, fysiologi, biomekanikk, kognisjon, aktivitetsanalyse, ergoterapiprosessen, kunnskapsbasert praksis.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet ferdighetstrening, arbeid i basisgrupper i tilegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, laboratorieøvelser og selvstudie.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Annet

Vurderingsformer

2 individuelle deleksamener:

  • Del 1; skriftlig mappeinnlevering med 1 - 2 arbeider (50%)
  • Del 2; posterpresentasjon med muntlig presentasjon (50%)
  • Begge deler må bestås for at emnet skal være bestått.

Del 1; Karaktersetting gjøres ut fra en helhetsvurdering av mappen.

Del 2; Bedømmelse av posterpresentasjonen som lages med utgangspunkt i mappen, og den muntlige presentasjonen gjøres også ut fra en helhetsvurdering av posterpresentasjonen og den muntlige presentasjonen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger høgskolens hjemmesider. Del 1 må være bestått for å få gjennomføre del 2. Ved ikke bestått del 2 må kun denne kontinueres.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.