Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 2. Fokus på folkehelse og livsstilsykdom
2013-2014 - ERG2011 - 10sp

Forutsetter bestått

 • ERG1011 Anatomi og fysiologi
 • ERG1021 Helse og aktivitet
 • ERG1041 Deltagelse i aktivitet

Anbefalt forkunnskap

 • EPR2001 Praksis 2 Ergoterapi ved somatiske og psykososiale funksjonsnedsettelser
 • ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 1

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal innhente kunnskap om folkehelsesykdommer og ulike utfordringer i velferdssektoren: tilegne seg kunnskap om forebyggende og rehabiliterende tiltak. Få kompetanse til tilpasning av omgivelser og analysere behov for hjelpemidler.

Kunnskap: Studenten skal
● gjøre rede for folkehelsesykdommer og livsstilsykdom f.eks. KOLS (kronisk obstruktive lungesykdommer), diabetes, fedme og allergi
● beskrive menneskets livsutvikling utfra et fysisk, psykisk, kognitivt og følelsesmessig perspektiv
● gjøre rede for rehabiliteringens rolle for at pasienten skal gjenvinne så høy funksjons- og aktivitetsevne som mulig etter skade eller sykdom
● beskrive habiliteringens funksjon når det gjelder støtte og behandling til barn, ungdommer og voksne med varige funksjonsnedsettelser
● Beskrive uhelse som begrep, og forstå bakenforliggende faktorers betydning for forekomst av psykisk uhelse og ha kunnskap om mestring og mestringsstrategier

Ferdighet: Studenten skal
● beskrive og sammenligne ulike teorier om fysisk, kognitiv, sosial og personlig utvikling, samt diskutere ulike faktorer som påvirker menneskers livslengde og livskvalitet
● kunne analysere og dokumentere enkeltindividers behov for tekniske hjelpemidler og tilpasning av bosted/arbeidsplass/skole
● ha en innovativ tilnærming ved valg av løsninger

Generell kompetanse: Studenten skal
● vise kompetanse i folkehelse og forebygging av livsstilssykdommer ved livsstilsendring og helsepedagogikk
● vise kompetanse i hverdagsrehabilitering samt tilpasning av omgivelser

Emnets temaer

 • Menneskets livsutvikling
 • Livsstilssykdommer
 • habilitering
 • rehabilitering
 • uhelse
 • mestringsstrategier
 • tekniske hjelpemidler.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tilegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, ferdighetstrening, laboratorieøvelser, gruppearbeid og selvstudie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på høgskolens hjemmesider.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.