Prosjektledelse i ergoterapi
2013-2014 - ERG3001 - 5sp

Forutsetter bestått

EPR2001 Praksis 2

Anbefalt forkunnskap

1., 2. og 3. semester

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten får inngående kunnskap om teorier og modeller for prosjekter og prosjektledelse innen helse. Etter endt emne skal studenten kunne arbeide selvstendig som prosjektledere for avgrensede prosjekter innen helseområder som for eksempel universell utforming og velferdsteknologi.

Kunnskap : Studenten skal
● analysere teorier og modeller av prosjekter og prosjektledelse innen helse, ha oversikt over aktuell forskning på prosjektledelse
● analysere og diskutere muligheter og risiko forbundet med prosjektfaser
● inneha kunnskap om hvordan prosjekt vellykket kan overføres til ordinær drift
● kjennskap til prosjektøkonomi på et generelt plan

Ferdighet : Studenten skal
● analysere ulike ledelsesstiler og deres innvirkning på et prosjekt
● identifisere og analysere interessentenes innflytelse på helseprosjekter
● ha ferdigheter i å lage en prosjektplan
● rapportere om, og dokumentere utviklingen av et prosjekt

Generell kompetanse : Studenten skal
● kritisk vurdere ledelsesproblemer i helseprosjekter
● kritisk vurdere kvalitetsaspekter ved helseprosjekter

Emnets temaer

  • Prosjektledelse
  • Helseprosjekter
  • Metode
  • Prosjektledelsesteorier

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, prosjektarbeid og selvstudie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurderingen består av to deleksamener som hver teller 50%:

  • Deleksamen 1: Studentene gjennomfører gruppevis et prosjekt i miniformat innen prosjektledelse. Dette prosjektet skal legges fram og presenteres gruppevis for medstudentene og interne sensorer på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til presentasjonen.
  • Deleksamen 2: 2 timers individuell skriftlig eksamen med fokus på de teorier som emnet inneholder.
  • Emnet er ikke bestått før begge delemner er bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon på skriftlig eksamen og prosjektarbeidet gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på høgskolens hjemmesider. Ved ikke bestått i en av delene må kun den aktuelle del kontinueres.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
  • Opponentskap på eksamensseminaret

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.

Supplerende opplysninger

Ved kontinuasjon vil studentene få anledning til å benytte evt. innhentet empiri, men må skrive ny prosjektrapport. Studentene kan ved kontinuasjon velge om de ønsker å skrive i grupper eller individuelt.