Folkehelse og universell utforming
2013-2014 - ERG3021 - 15sp

Forutsetter bestått

 • ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
 • ERG2001 Psykososiala og somatiske funksjonsnedsettelser del 1
 • ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 2. Fokus på folkehelse og livsstilsykdom
 • EPR2011 Praksis 3 Folkehelse og livsstilsykdom

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal utvikle innsikt i hvordan utgangspunktet for universell utforming er alles naturlige rett til å delta i samfunnet. Studenten skal lære hvordan helsefremming kan utformes, organiseres og evalueres (helsefremming og helseledelse).

Kunnskap : Studenten skal
● gjøre rede for kunnskap om helsefremming og folkehelse, og forklare folkehelse som konsept, angi ulike definisjoner av helse og tiltak for helse, bruk av begreper som helsedeterminanter, risikogrupper og helsepersonellressurser
● Forklar nøkkelbegreper i helsefremmende arbeid som empowerment, health promotion, livskvalitet og salutogenese
● kjenne til hvordan folks helse knyttes til menneskers mestring, inkludering og deltakelse, og forstå forholdet mellom et universelt utformet samfunn og dettes innvirkning på folkehelsen

Ferdighet : Studenten skal
● gjøre rede for innholdet i internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og forskrifter som er grunnlaget for universell utforming
● formulere et eget eksempel på hvordan helsefremmende strategier kan gjennomføres og evalueres i praksis
 
Generell kompetanse : Studenten skal
● diskutere hvordan etiske aspekter innen folkehelsearbeid og folkehelsevitenskap kan bedømmes og vurderes
● kunne planlegge, initiere og motivere helsefremmende tiltak innen ergoterapi

Emnets temaer

 • Helsefremming
 • Ergoterapi
 • Universell utforming
 • Litteratursøk
 • Kritisk lesing av vitenskapelig litteratur og å uttrykke seg skriftlig på en vitenskapelig måte.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet basisgruppearbeid i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, og selvstudie.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Vurderingen består av to deleksamener:

 • Del 1: Hjemmeeksamen 4 uker (teller 50%)
 • Del 2: Skriftlig eksamen 4 timer (teller 50%)
 • Begge deler må bære bestått for at emnet skal være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • 2 interne sensorer på hjemmeeksamen.
 • Intern og ekstern sensor på skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger høgskolens hjemmesider. Ved ikke bestått på en deleksamen må kun denne kontinueres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen (på skriftlig eksamen)

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.

Supplerende opplysninger

Høst 5 semester åpner for internasjonalisering. Studentene kan søke om å reise ut på utveksling i 5. semester og vi tar imot studenter fra andre land. Det legges til rette for at studentene kan ta deler av sin utdanning i utlandet, og det åpnes også for innreisende studenter fra våre samarbeidspartnere. Dette emnet foregår i sin helhet på engelsk med tanke på innreisende studenter når dette er aktuelt. For utreisende studenter kreves at man har bestått alle eksamener og interne prøver i studiet.