Ergoterapi i samfunnet
2013-2014 - ERG3031 - 15sp

Forutsetter bestått

  • ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
  • ERG3001 Prosjektledelse i ergoterapi
  • ERG3011 Forskning og utvikling i ergoterapi
  • EPR2011 Praksis 3 Ergoterapi ved folkehelse og livsstilsykdom

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet studenten skal få innsikt i ergoterapi som en internasjonal profesjon, og ergoterapeutens rolle i samfunnet. Om endringer i helseutfordringene med økt antall livsstilssykdommer som har påvirket hvordan samfunnet må planlegge for å møte nye og andre krav om helsetiltak. Studier i livsstilsendring og helsepedagogikk sett i sammenheng med kommunehelsetjenesten og hverdagsrehabilitering inngår i emnet. Relevant forskning studeres og reflekteres.

Kunnskap : Studenten skal

● gjøre rede for ergoterapeutens rolle innen området allmenhelse og eldres helse og velferd
● gjøre rede for ergoterapeutens rolle innen området barns helse og oppvekst
● gjøre rede for migrasjonshelse og ergoterapeutens innsats på området
 
Ferdighet : Studenten skal
● vurdere velferdsteknologi, hjelpemidler og tilrettelegging av omgivelser for å gjøre det mulig for den enkelte bruker å leve hverdagslivet i eget hjem, på skolen, på jobben eller i fritiden
● benytte problemløsende arbeidsmodeller
 
Generell kompetanse : Studenten skal
● ha forankring i kunnskapsbasert praksis (brukerkunnskap, forskning og erfaring)
● ta utgangspunkt i samarbeidsorientert praksis

Emnets temaer

Ergoterapi, velferd, teknologi i helsetjenesten.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet basisgruppearbeid i tillegg til ferdighetstrening, forelesninger, seminarer, oppgaver, og selvstudie.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

  • 4 timers skriftlig eksamen (teller 50%)
  • Individuell skriftlig oppgave som pågår gjennom emnet leveres inn og presenteres muntlig på seminar. Vurderes ut fra en helhetsvurdering av skriftlig og muntlig arbeid (teller samlet 50% av emnet)
  • Begge deler må være bestått for at emnet skal være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger høgskolens hjemmesider.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen (på skriftlig eksamen)

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene
Faglig opponering på medstudenters eksamenspresentasjon og oppgaver.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside.

Supplerende opplysninger

Høst 5 semester åpner for internasjonalisering. Det legges til rette for at studentene kan ta deler av sin utdanning i utlandet, og det åpnes også for innreisende studenter fra våre samarbeidspartnere. Dette emnet foregår i sin helhet på engelsk med tanke på innreisende studenter når dette er aktuelt. For utreisende studenter kreves at man har bestått alle eksamener og interne prøver i studiet.