Bacheloroppgave i ergoterapi
2013-2014 - ERG3901 - 20sp

Forutsetter bestått

  • ERG3021 Folkehelse og universell utforming
  • ERG3031 Ergoterapi i samfunnet

Anbefalt forkunnskap

Alle tidligere emner i utdanningen

Forventet læringsutbytte

Kunnskap : Studenten skal
● sette realistiske mål for et forskningsprosjekt
● gjøre rede for ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
● ha innsikt i forskningsetiske problemstillinger

Ferdighet : Studenten skal
● gjennomføre en større selvstendig oppgave av vitenskapelig art innen ergoterapi
● anvende forskningsmetodiske prinsipper
● anvende systematisk litteratursøk
● kritisk vurdere og anvende publiserte forskningsresultater som er relevante for problemstillingen
● presentere et vitenskapelig materiale på en profesjonell måte ved muntlig presentasjon og skriftlig rapport/besvarelse

Generell kompetanse : Studenten skal
● fordype seg i gitt tema innenfor forskningsområdet ergoterapi
● gjennom opponering og respondentskap vise kritisk vurdering og argumentasjon for egne meninger
● anvende relevant fagspråk
● se betydningen av kunnskapsbasert praksis
● se betydningen av innovasjon og nytenkning

Emnets temaer

● Forskningsdesign
● Forskningsmetode
● Forskningsetikk
● Ergoterapeutisk tilnærming
● Systematisk søk og bruk av litteratur
● Kunnskapsbasert praksis

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Utdanningen benytter PBL som sin pedagogiske metode. I tillegg til basisgrupper innebærer dette blant annet: forelesninger, seminar, opponentskap, selvstudie og simulering.
Det gis anledning til inntil 6 timer veiledning på bacheloroppgaven, hvorav to er forbeholdt veiledning til prosjektplanen. To timer av det totale veiledningstilbudet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe på 2-3 studenter med muntlig individuell høring. Studentene kan søke om å skrive individuelt. Skriftlig oppgave må være bestått for å kunne gå opp til muntlig høring. Skriftlig oppgave vil gi en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring kan karakteren justeres med inntil 2 karakterer. Både skriftlig og muntlig del må være bestått for at endelig karakter kan gis.

Dersom studentene ved den muntlige individuelle høringen ikke kan gi en selvstendig individuell refleksjon over oppgavens innhold og organisering, kan prestasjonen vurderes til "ikke bestått".

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensor sensurerer alle oppgaver og deltar på muntlig høring.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering gis studenten anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester. Denne kan leveres individuelt. Det gis inntil 3 timer veiledning på kontinuasjonen. Studenten må opp til ny muntlig høring på forbedret oppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

● Godkjent prosjektskisse til bacheloroppgave
● Godkjent prosjektplan for bacheloroppgave
● Opponentskap/ respondentskap
● 2 obligatoriske veiledninger
● Posterpresentasjon av bacheloroppgaven som presenteres på åpent bachelorseminar

Konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav er at Bacheloroppgaven ikke kan innleveres

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside.

Supplerende opplysninger

  • Det åpnes for at studentene kan skrive bacheloroppgaven i grupper med studenter fra andre bachelorstudier ved høgskolen. Det forutsettes at gitte krav til bacheloroppgave i ergoterapi overholdes.
  • Prosjektskisse til bacheloroppgave danner grunnlag for tildeling av veileder.
  • Godkjent prosjektplan for bacheloroppgave utarbeides under veiledning.
  • Bacheloroppgaven skal ha et omfang på 13 000 ord, (10 000 ord for individuell besvarelse dersom denne er innvilget).
  • Besvarelsen leveres elektronisk i pdf-format i Fronter. Alle besvarelser vil gjennomgå en plagiatkontroll.
  • Besvarelser som vurderes til karakteren C eller bedre vil bli tilgjengelig i høgskolens bibliotek dersom forfattere og veileder tillater dette.