Høgskolepedagogikk
2013-2014 - K1116 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt utdanning skal studenten ha tilegnet seg følgende kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om sammenhengen mellom undervisning og læring.
 • Deltakerne skal ha viten om utforming av undervisningsplaner, studieplaner, veiledningsforløp og evalueringsformer
 • Kandidaten skal ha kunnskap om danning og etikk  og utdanningens betydning for samfunn og individ.
 • Kandidaten skal kjenne prinsipper for å utvikle egen og fagmiljøets undervisning.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om fagområdets bruk av teknologi i utdanningen

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne undervise, veilede og gi respons på andres undervisning
 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Være i stand til å dokumentere egen faglig utvikling på varierte måter og demonstrere evne til kritisk refleksjon over egen og andres praksis.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kjenne til betydningen av høy studiekvalitet for studenters, institusjonens og samfunnets utvikling
 • Kandidatene skal evne å videreutvikle studiets verdimessige forankring og øke studienes relevans for samfunnet
 • Kandidatene skal kunne arbeide tverrfaglig med allmenne studiefagdidaktiske problemstillinger på løsningsorienterte måter

Emnets temaer

Kvalitetsreformen krever nye arbeidsmåter og vurderingsformer i høgskolen. Nye læringsformer og mer nærhet til den aktive student krever større pedagogisk kompetanse av høgskolens ansatte.

Høgskolene i Innlandet har etablert et høgskolepedagogisk nettverk og tilbyr dette kurset i høgskolepedagogikk for å styrke arbeidet med studiekvalitet ved høgskolene. Kurset er obligatorisk for alle nyansatte ved høgskolen, med mindre tilsvarende kurs er avlagt annet sted, eller man har lærerutdanning.

Studiet skal gi en innføring i teorier og praksis for undervisning og læring i høyere utdanning.  Studiets innhold er formidlet gjennom fire tema:

 • Pedagogisk grunnlagstenkning og danning
 • Planlegging av undervisning og læring
 • Pedagogisk bruk av IKT
 • Pedagogisk profesjonalitet

Undervisningen foregår på samlinger. Hver samling behandler sitt tema. Det er knyttet etterarbeid til hvert emne. Arbeidsoppgavene skal gi en gradvis kompetanseutvikling for løsning av en oppgave for siste tema.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
PBL (Problem Basert Læring)
Praksis
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

På studiets samlinger aktiviseres deltakerne i emnets innhold gjennom varierte arbeidsmetoder: forelesninger, diskusjoner, øvelser, skriftlige oppgaver og laging av undervisningsmateriale. I studiets siste del lages en FoU-oppgave.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Annet

Vurderingsformer

 • Individuelt utformet refleksjonsnotat over egen læringsprosess i kurset
 • Individuell muntlig høring.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Intern+ekstern sensor vurderer refleksjonsnotatet samt deltar på muntlig høring.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med faglærerne

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Hvert tema avsluttes med innlevering av et arbeidskrav. Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. De første tre arbeidskravene leveres individuelt og vurderes underveis. Det fjerde og avsluttende arbeidskravet leveres som et gruppearbeid.

Læremidler

Pettersen, R. C. (2005).Kvalitetslæring i høgere utdanning. Oslo: Universitetsforlaget

Strømsø, H. Lycke, K. H. og Lauvås P. (2006).Når læring er det viktigste. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Tveiten, Sissel (2008) Veiledning - mer enn ord. Bergen: Fagbokforlag.

Fordypningslitteratur:

I tillegg vil det bli trykt opp enkeltartikler eller kompendier til hvert tema som blir delt ut på fagsamlingene.

Selvvalgt litteratur:

Fagdidaktisk litteratur innenfor eget fagfelt. 50 – 100 s. (Tema 2.)

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for ansatte ved høgskolen.