Prehospitalt arbeid modul 1 – Transportmedisin, luftveishåndtering og sirkulasjonssvikt.
2013-2014 - K1189 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten;
  • kan gjøre rede for luftveishåndtering, oksygenbehandling og ventilering av pasienter prehospitalt på avansert nivå
  • har avansert kunnskap om hjerte-lungeredning , sjokk- og væskebehandling prehospitalt
  • viser innsikt i spesielle utfordringer ved transportmedisin
  • viser innsikt i bruk av medisinsk teknisk utstyr, monitorering og sikkerhet i ambulansetjenesten
  • har kunnskap om kommunikasjon og samhandling prehospitalt
  • har kunnskap om juridiske rammer og etiske utfordringer og kan vurdere problemstillinger i grenselandet mellom etikk og jus i prehospitalt arbeid

Ferdigheter

 • Kandidaten kan på en forsvarlig måte;
  • anvende utstyr og ulike teknikker for luftveishåndtering, oksygenering og ventilering av pasienter prehospitalt
  • utføre korrekt væskebehandling prehospitalt
  • benytte medisinsk teknisk utstyr i ambulansen
  • utføre hjerte-lungredning etter gjeldende retningslinjer
  • kommunisere og samarbeide med ambulansepersonell, leger og annet personell prehospitalt

Generell kompetanse

 • Kandidaten;
  • erkjenner de spesielle rammene innen transportmedisin, luftveishåndtering og sirkulasjonssvikt prehospitalt
  • kan anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor transportmedisin, luftveishåndtering og sirkulasjonssvikt i prehospitalt arbeid
  • kan begrunne valg ut fra juridiske og etiske rammer innen området transportmedisin, luftveishåndtering og sirkulasjonssvikt.
  • forstår betydningen av å jobbe i team
  • kan jobbe kunnskapsbasert 

Emnets temaer

 • Luftveishåndtering prehospitalt
 • Ventilering prehospitalt (manuell og ventilator)
 • Oksygenbehandling
 • Monitorering og overvåkning
 • HLR/DHLR/AHLR, spesielle HLR situasjoner, hjelpemidler ved HLR – barn/voksne
 • Sirkulasjonssvikt og væskeresuscitering
 • Medikamenter prehospitalt
 • Forberedelse til transport (medikamenter, utstyr osv.)
 • Utstyr i ambulansen
 • Sikkerhet (pasient, personell og utstyr)
 • Transportkuvøser, ventilator, sprøytepumper osv.
 • Forholdsregler ved ulike sykdomstilstander
 • Forflytningsteknikk
 • Etikk og jus

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Simulering
 • Selvstudie

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Deleksamen – flervalgstest
 • Deleksamen – tester av praktiske ferdigheter og simulering
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Flervalgstest – sensureres av én intern sensor
Simulering/ferdighetstest – sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Flervalgstest – gjennomføre ny flervalgstest i inneværende  semester
Simulering/ferdighetstest – gjennomføring av ny test i inneværende semester

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Flervalgstest: Alle hjelpemidler er tillatt.
Simulering og tester: Utleverte hjelpemidler er tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Innlevering av en problemstilling til diskusjon i plenum – Godkjent/ikke godkjent
 • Deltakelse på samlinger (minimum 80%)

Læremidler

Obligatorisk litteratur

Sanders, M J (2010).Sanders’ Paramedic Textbook. (First published 2010) UK: Elsevier Limited

 • Kap. 4:             Approaches to Assessment
 • Kap. 6:             Therapeutic Communication
 • Kap. 7:             Patient Assessment
 • Kap. 8:             History Taking
 • Kap. 9:             Techniques of Physical Examination
 • Kap.10:                        Differential Impressions and Clinical Decision Making
 • Kap. 12:           Pharmacology, venous access and drug administration
 • Kap. 13:           Airway Management and Ventilation
 • Kap. 14:           Respiratory Emergencies
 • Kap. 15:           Cardiology
 • Kap. 16:           Neurology
 • Kap. 18:           Allergies and Anaphylaxis
 • Kap. 21:           Toxicology
 • Kap. 23:           Environmental Conditions
 • Kap. 28:           Haemorrhage and Shock
 • Kap. 37:           Care of the Newborn
 • Kap. 38.           Pediatrics
 • Kap. 39:           Older Persons
 • Kap. 44:           Crime Scene Awarness  

Nordby, H (2010). Etikk og kommunikasjon – I prehospitalt medisinsk arbeid. Norge: Gyldendal Norsk Forlag AS

 • Kap. 3:  Etiske metodeverktøy
 • Kap. 4:  Etiske teorier
 • Kap. 5:  Etikk, medisin og juss
 • Kap. 6:  Praktisk kommunikasjon

Om norske retningslinjer – 2010
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/1-Om-norske-retningslinjer-2010.pdf

BHLR retningslinjer – 2010
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/2.-BHLR-retningslinjer-2010.pdf

DHLR retningslinjer – 2010
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/3.-DHLR-retningslinjer-2010.pdf
Fremmedlegeme retningslinjer – 2010
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/4.-Fremmedlegeme-retningslinjer-2010.pdf

AHLR retningslinjer – 2010
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/5.-AHLR-retningslinjer-2010.pdf

Barn retningslinjer – 2010
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/6.-Barn-retningslinjer-2010.pdf

Nyfødt retningslinjer – 2011
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/7.-Nyf%C3%B8dt-retningslinjer-2011.pd

Hvorfor er AHLR algoritmen annerledes i Norge
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/8.-Hvorfor-er-AHLR-algoritmen-i-Norge-annerledes.pdf

 • Berlac, P, Hyldmo, P K, Kongstad, P, Kurola, J, Nakstad, A R, Sandberg, M (2008)Pre-hospital airway management: guidelines from a task force from Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensiv Care Medicine.Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52: 897-907
 • Braude, D, Richards, M (2007) Rapid Sequence Airway (RSA) – A Novel Approach To Prehospital Airway Management. Prehospital Emergency Care. 11:2, 250 – 252
 • Busch, M, Søreide E (2008)Prognostication after out-of-hospital cardiac arrest, a clinical survey. Scandinavnian Journal of Trauma, Resuscitation and Eergency Medicine16:9,doi:10.1186/1757-7241-16-9
 • Carr, B G, Bracchet, David, G, Duseja, R, Branas, C C (2008)The Time Cost of Prehospital Intubation and Intravenous Access in Trauma Patients.Prehsopital Emergency Care 12:3, 327 – 332
 • Christensen, E F, Høyer, C C S (2003)Prehsopital tracheal intubation in severely injured patients: a Danish observational study. BMJ 2003; 327; 533-534
 • Cole, C D, Wang, H E, Abo, B N, Yealy, D M (2006)Drug-Assisted Effects on Protective Airway Reflexes During Out-of-Hospital EndotrachealIntubation (Preliminary Report).Prehospital Emergency Care 10:4, 472 – 47
 • Elliot, E, Kiran, A (2006)Accidental hypothermia. BMJ 2006; 332; 706 – 709
 • Hoyle, J D, Jones, J S, Deibel, M, Lock, D T, Reischmann, D (2007)Comparative Study of Airway Management Techniques with RestrictedAccess to Patient Airway. Prehsoptial Emergency Care 2007; 11:330 – 336
 • Izsak, E, Moore, Janet L, Stringfellow, K, Oswanski, M F, Lindstrøm, D A, Stombaugh, H A (2008)Prehospital Pain Assessment in Pediatric Trauma. Prehospital Emergency Care, 12:2, 182 – 186
 • Krauss, B, Nagler, J (2008) Capnography:A Valuable Tool for Airway Management. Emerg Med Clin N Am 26 (2008) 881-897
 • McCall, M J, Reeves, M, Skinner, M, Ginifer, C, Myles, P, Dalwood, N (2008)Paramedic Tracheal Intuabtion Using the Intubating Laryngeal MaskAirway. Prehospital Emergency Care 12:1, 30 – 34
 • Nordby, H, Nøhr, Ø (2008)Communication and empathy in an emergency setting involving persons in crisis.Scandinavnian Journal of Trauma, Resuscitation and Emeregncy Medicine 2008, 16:5 doi:10.1186/1757-7241-16-5
 • Paal, P, Herff, H, Mitterlechner, T, Von Goedecke, A, Brugger, H, Lindner, K H, Wenzel, V (2009)Anaesthesia in prehospital emergencies and in the emergency room.Resuscitation. Doi:10.1016/j.resuscitation.2009.10.023
 • Taylor, D McD, Bernard, S A, Masci, K, MacBean, C E, Kennedy, M P (2008)Prehospital Noninvasive Ventilation: A Viable Treatment Option in the Urban Setting.Prehospital Emergency Care, 12:1, 42 – 45

Helsebiblioteket – forgiftninger

Anbefalt litteratur

 • ALNSF (2006).Idegrunnlag og funksjonsbeskrivelse for anestesisykepleiere. http://www.alnsf.no
 • Berlac, P A, Wammen, S, Giebner, M, Thomsen, A B, Mikkelsen, S (2010)Vejledning ved ambulansetransportUgeskrift Læger 172/17
 • Bérubé, M, Bernard, F, Marion, H, Parent, J, Thibault, M, Williamson, D R, Albert, M (2012)Impact of a preventive programme on the occurence of incidents during the transport of critically ill patientsIntensive and Critical Care Nursing (2012)
 • Brice, J H, Studnek, J R, Bigham, B L, Martin-Gill, C, Custalow, C B, Hawkins, E, Morrison, L J (2012)EMS provider and patient safety during response and transport: proceedings of an ambulance safety conference. Prehospital Emergency Care 2012, volume 16, number 1: 1-19
 • Crocco, T J, Grotta, J C, Jauch, E C, Kasner, S E, Kothari R U, Lamon,  R, Saver, J L, Sayre, M R, Davis, S M (2007)EMS Management of AcuteStroke – Prehospital Triage.Prehospital Emergency Care 11:3, 313 – 317
 • Dalton, Limmer, Mistovich, Werman . (2006)Advanced Medical Life Support.(3 rev ed) USA. Pearson Education US
 • Davis, D P, Hwang, J Q, Dunford, J V (2008)Rate of Decline in Oxygen Saturation at Various Puls Oximetry Values with Prehospital RapidSequence Intubation. Prehospital Emegency Care 12:1, 46 – 51
 • Deakin, C D, Clarke, T, Nolan, J et al (2010)Liaison Committee Airway Working Group, care: Joint Royal Colleges Ambulance service airway management in prehospital A critical reassessment of ambulance. Emerg Med J 2010; 27:226-233
 • Donald, M J, Paterson, B (2006)End tidal carbon dioxide monitorering in prehospital and retrieval medicine: a review. Emerg Med J 2006;23:728-73
 • Doyle, G S, Taillac, P P (2008)Tourniquets: A Review of Current Use with Proposals for Expanded Prehospital Use.Prehospital Emergency Care 12:2, 241 – 256
 • Frascone, R J, Jensen J P, Kaye, K, Salzman, J G (2006)Consecutive Field Trials Using Two Different Intraosseus Devices. Prehospital Emergency Care 2007;11:164-171
 • Friberg, H (2008)Neurological prognostication after cardiac arrest. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2008
 • Garza, A G, Gratton, M C, McElroy, J, Lindholm, D, Coontz, D (2008)Environmental Factors Encountered During Out-of-Hospital Intubation Attemps. Prehospital Emergency Care, 12:3, 286 – 289
 • Genzwuerker, H V (2008)Prehospital airway management: the patient needs oxygen!Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2008, 16:3 doi:10.1186/1757-7241-16-3
 • Heradstveit, Bård E, Sunde, Kjetil, Sunde, Geir-Arne, Wentzel-Larsen, Tore, Heltne, Jon-Kenneth (2012)Factors complicating interpretation of capnography during advanced life support in cardiac arrest – a clinical retrospective study in 575 patients. Resuscitation, volume 83, Issue 7, July 2012, Pages 813-818
 • Hirabayashi Y, Seo, N (2009)Airtraq optical laryngoscope: tracheal intubation by novice laryngoscopists.Emerg. Med. J. 2009;26;112-113
 • Hubble, M W, Richards, M E, Jarvis, R, Millikan, T, Young, D (2006)Effectiveness of Prehospital Continius Positive Airway Pressure in the Management of Acute Pulmonary Edema.Prehospital Emergency Care   10:4, 430 – 439.
 • Lov 1999-07-02 nr 61:Lov om spesialisthelsetjenesten m. m. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html
 • Lov 1999-07-02 nr 63:Lov om pasientrettigheter http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html
 • Lov 1999-07-02 nr 64:Lov om helsepersonell m.v. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html
 • Martin, T (2012)Transporting the adult critically ill patientSurgery (Oxford) Volume 30, Issue 5, May 2012, pages 219-224.
 • Melby, Vidar, Ryan, Assumpta (2005)Caring for older people in prehospital emergency care: can nurses make a difference?Journal of Clinical Nursing 2005; Volume 14, Issue 9, pages 1141-1150
 • Millin, M G, Gullett, T, Daya, M (2007)EMS Management of Acute Stroke –Out-of-Hospital Treatment and Stroke System Development. Prehospital Emeregncy Care 11:3, 318 – 325
 • Ødegaard, S, Olasveengen, T, Steen, P A, Kramer-Johansen, J (2009)The effect of transport on quality of cardiomulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 80 (2009) 843-848
 • Parwani, V, Hoffman, R J, Russel, A, Bharel, C, Preblick, C, Hahn, I  (2007)Practicing Paramedics Cannot Generate or Estimate Safe Endotracheal Tube Cuff Pressure Using Standard Techniques. Prehospital Emergency Care. 11:3, 307-311
 • Ræder, M. G. (2006) Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin
 • Sand, O. et al (2006).2. utg.Menneskekroppen: fysiologi og anatomi.Oslo: Gyldendal akademisk
 • Schalk, R, Meininger, D, Ruesseler, M, Obernd, D, Walcher, F, Zacharowski, K, Latasch, L, Byhahn, C (2011)Emergency airway management in trauma patients using laryngeal tube suction.Prehospital Emergency Care 2011; Volume 15, number 3: 347-350
 • Sollid, S JM, Heltne, J K, Søreide E, Lossius, H M (2008)Pre-hospital advanced airway management by anaesthesiologists: Is there still room for improvement?Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 16:2 doi:10.1186/1757-7241-16-2
 • Sollid, Stephen JM, Lockey, David, Lossius, Hans M, and Prehospital advanced airway management expert group (2009)A consensus-based template for uniform reporting of data from pre-hospital advanced airway management. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2009, 17:58: 1-14
 • Sørensen, Jacob T, Terkelsen, Christian J, Nørgaard, Bjarne L, Trautner, Sven, Hansen, Troels M, Bøtker, Hans E, Lassen, Jens F, Andersen, Henning R (2010)Urban and rural implementation of pre-hospital diagnosis and direct referral for primary percutaneous coronary intervention in patients with acute ST-elevation myocadial infarction.European Heart Journal (2011) 32, 430-436
 • Soroudi, A, Shipp, H E, Stepanski, B M, Ray, L U, Murrin, P A, Chan, T C, Davis, D P, Vilke, G M (2007)Adult Foreign Body Airway Obstruction in thePrehospital Setting.Prehospital Emergency Care 11:1, 25 – 29
 • Stannard, A, Ackroyd, C (2007)Sellick’s manoeuvre.Trauma 2007; 9: 127 – 129
 • Suffoletto, B P, Salcido, Salcido, D D, Menegazzi, J J (2008)Use of Prehospital-induced Hypothermia After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: ASurvey of the National Association of Emergency Medical Services Physicans. Prehospital Emergency Care 12:1, 52 – 56
 • Sunde et al (2010)Emergency intraosseous access in a helicopter emergency medical service: a retrospective study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2010, 18:52
 • Walz, J Matthias, Zayaruzny, Maksim, Heard, Stephen O (2007)Airway Management in Critical Illness. Chest 2007; 131:608-620
 • Wampler, David A, Collett, Lindsey, Manifold, Craig A, Velasquez, Christopher, McMullan, Jason T (2012)Cardiac arrest survival is rare without prehospital return og spontaneous circulation.Prehospital Emergency Care 2012; 16:451-455
 • Wang, H E, Katz, S (2007)Cognitive Control and Prehospital EndotrachealIntubation. Prehsopital Emergency Care 11:2, 234 – 239
 • Warden, C R, Morena, R, Daya, M (2008)Prospective Evaluation ofOndanestron for Undifferentiated Nausea and Vomiting in the Prehospital Setting, Prehospital Emergency Care, 12:1, 87 – 91
 • Warner, K J, Cushieri, J, Garland, B, Carlbom, D, Baker, D, Copass, M K, Jurkovich, G J, Bulger, E M (2008)The Utility of Early End-Tidal Capnography in Monitorering Ventilation Status After Severe Injury. J Trauma. 2009;66:26-31
 • Whyte, A J, Wang, H E (2007) Prehospital Airway Management Complicated by Reported Pseudocholinesterase Deficiency. Prehospital Emergency Care, 11:3, 343 – 345
 • Wiegersma, J S, Droogh, J M, Zijlstra, J G, Fokkema, J, Ligtenberg, J J (2011)Quality of interhospital transport of the critically ill: impact of a Mobile Intensive Care Unit with a specialized retrieval team. Critical Care 2011, 15:R75