Psykologisk aldring og psykogeriatri
2013-2014 - MGE4011 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

MGE4001 Innføring i gerontologi (Emne 1)

Forventet læringsutbytte

Innen kunnskaper:

Studenten
•  kan anvende og drøfte kunnskap om eldres mentale og kognitive ressurser
•  kan anvende og drøfte kunnskap om familie- og kjønnsforhold av betydning for psykologisk aldring
•  kan anvende og drøfte kunnskap om sorg, tap og krisesituasjoner hos eldre

Innen ferdigheter:

Studenten
•  er i stand til å sette psykologiske aldringsprosesser inn i et utviklingspsykologisk perspektiv
•  kan skille mellom de viktigste psykogeriatriske tilstandene og drøfte behandlingsmåter og behandlingstilbud for disse
•  kan anvende og drøfte kunnskap om organisering og ledelse av behandlingstilbud innen psykogeriatri og demensomsorg

Innen generell kompetanse:

Studenten
•  har et bevisst og kritisk forhold til egne kunnskaper og ferdigheter innen psykologisk aldring og psykogeriatri

Emnets temaer

 • Utviklingspsykologiske perspektiver på aldring
 • Aldring og personlighet
 • Aldring i et kjønnsperspektiv
 • Aldring, familie- og generasjonsforhold
 • Læring, hukommelse og intelligens
 • Sansing og motorikk
 • Ensomhet, sorg og tapsreaksjoner
 • Mestring og mestringsstrategier
 • Aktuell velferdsteknologi
 • Depresjon og angst
 • Psykoser
 • Aldersdemens
 • Utfordringer innen administrasjon og ledelse innen psykogeriatri og demensomsorg
 • Innovasjon
 • Viktige forskningsmetoder innen feltet psykologisk aldring

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

MGE4011 (Emne 2) starter med en fellessamling. Studentene deles inn i grupper. Disse gruppene gjennomfører hver for seg seminarer sammen med undervisningspersonalet. Tidsplan og arbeidskrav for MGE4011 (Emne 2)  diskuteres, og det gjøres avtaler om trefftid for hver gruppe. I tillegg gis det ressursforelesninger knyttet til temaer i MGE4011 (Emne 2). Videre får hver studentgruppe utdelt oppgaver knyttet til disse temaene (se ”Obligatoriske arbeidskrav”).

Det vil også bli gitt ressursforelesninger via nettet fordelt utover MGE4011 (Emne 2). Resten av lærestoffet tilegnes via individuelle litteraturstudier og gruppevise/nettbaserte diskusjonsfora.

Det vil bli gitt veiledning underveis på essay.

Vurderingsformer

Essay

Vurderingsformer

Studenten skriver et essay på 4000 ord knyttet til emnet psykologisk aldring. Arbeidet leveres innen avslutningen av MGE4011 Psykologisk aldring og psykogeriatri (Emne to) og vurderes etter gjeldende karakterskala. Kravene er høyere enn til essayet fra MGE4001 Innføring i gerontologi (Emne en).

Vurderingskriteriene er:

•  Klar problemstilling

•  Faglig forståelse

•  Språklig klar framstilling

•  Logisk oppbygging

•  Etiske refleksjoner

•  Konklusjoner i samsvar med dokumentasjon i teksten

Både essayet og det pedagogiske framlegget på seminaret føyes til mappen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Nytt essay legges fram for vurdering etter avtale med emneansvarlig

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 1. Hver studentgruppe jobber med studieoppgaver knyttet til temaene i forelesningen (se ”Pedagogiske metoder”).
 2. Mot slutten av MGE4011 (Emne 2)  tilrettelegges et nettbasert seminar. Her skal studentgruppene legge fram sentralt lærestoff for hverandre knyttet til studieoppgavene de har jobbet med
 3. Deltakelse i veiledning på essay

Læremidler

Alwin, D.F. (2010) 20. Social structure, cognition, and ageing (265-279). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology.  Los Angeles: SAGE. (15 sider)

Ardelt, M. (2010) 23. Age, experience, and the beginning of wisdom (306-316). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology .  Los Angeles: SAGE. (11 sider)

Baldwin, C. & Capstick, A. (2007) Kitwood's critique of the standard paradigm. In Baldwin, C. & Capstick, A. (red.) Tom Kitwood on dementia. A reader and critical commentary (3-20). Maidenhead/New York: Open University Press/ McGraw-Hill. (18 sider)

Brandtstädter, J., Rothermund, K., Kranz, D. & Kühn, W. (2010) Final decentrations. Personal goals, rationality perspectives, and the awareness of finitude. European Psychologist , 15(2): 152-163.  (11 sider)

Carstensen, L.L. (2006) The influence of a sense of time on human development. Science , 312: 1913-1915. (3 sider)

Clausen, S.E. & Slagsvold, B. (2005) Aldring og depressive symptomer: En epidemiologisk studie. Tidsskift for Norsk psykologforening , 42: 779-784. (6 sider)

Coleman, P.G (2005) 4.3. Reminiscence: developmental, social and clinical perspectives (301-309). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press.  (9 sider)

Coleman, P. G. (2010) 12. Religion and age (164-176). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology.   Los Angeles: SAGE. (13 sider)

Daatland, S. O. (2005) 4.12. Quality of life and ageing (371-377). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (7 sider)

Daatland, S.O. & Herlofson K. (2006) Familien i andre halvdel av livet. I Slagsvold, B. & Daatland, S.O. (red.) Eldre år, lokale variasjoner, NOVA rapport 15/06 (105-136) (32 sider)

Daatland, S.O., Solem, P.E. & Valset, K. (2006) Subjektiv alder og aldring. I Slagsvold, B. & Daatland, S.O. (red.) Eldre år, lokale variasjoner , NOVA rapport 15/06 (137-160) (24 sider)

Engedal, K. & Haugen, P.K. m.fl. (2009) Aldersdemens. Fakta og utfordringer (5.utg.) Tønsberg: Aldring og helse.  Kap. 1-8 og 12-14

Engedal, K. (2008) Alderspsykiatri i praksis (2.utg) Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. (170 sider) Kap. 2 og kap 4-13.

Eriksen, E.H. (2004) Den fullbordade livscykeln, ny utgåva. Med tillägg om det nionde utvecklingsstadiet av Joan M. Erikson. (4.utg.) Forord til den utvidete utgaven v. Joan Erikson, kap 3, 4,5, 6, 7. (90 sider) Stockholm: Natur och Kultur.

George, D. & Whitehouse, P. (2010) 26. Dementia and Mild Cognitive Impairment in social and cultural context (343-356). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology.   Los Angeles: SAGE. (14 sider)

George, L. K. (2005) 4.2. Stress and coping. (292-300) In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (9 sider)

Gubrium, J. (2005) 4.4. The social worlds of old age (310-315).  In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (6 sider)

Heckhausen, J. (2005) 3.1. Psychological approaches to human development (181-189). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (9 sider)

Hendricks, J. (2010) 19. Age, self, and identity in the global century (251-264). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology.   Los Angeles: SAGE. (14 sider)

Jylhä, M. & Saarenheimo, M. (2010) 24. Loneliness and ageing: Comparative perspectives (317-328). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology.   Los Angeles: SAGE. (12 sider)

Labouvie-Vief, G. (2005) 3.6. The psychology of emotions and ageing (229-236). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (8 sider)

Larsen, L. & Winsløv, J.-H. (2005) Stadig mig selv efter alle disse år. Om den aldrende personlighed. Nordisk psykologi , 57(1): 21-46. (26 sider)

Levy, B. (2009) Stereotype embodiment: A psychosocial approach to aging. Current Directions in Psychological Science, 18(1): 332-336. (Author manuscript available: (8 sider) www.ncbi.nim.nih.gov/pmc/articles/PMC2927354/)

Lloyd, L. (2010) 48. End-of-life issues (618-629). In Dannefer, D. & Phillipson, C. (eds) The SAGE Handbook of Social Gerontology.   Los Angeles: SAGE. (12 sider)

MacKinlay, E. (2005) 4.15. Death and spirituality (394-400). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing . Cambridge: Cambridge University Press.  (7 sider)

Margrain, T. & Boulton, M. (2005) 2.4. Sensory impairment. In Johnson, M. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing (121-130). Cambridge: Cambridge University Press (10 sider)

Maylor, E.A. (2005) 3.3. Age-related changes in memory (200-208). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press (9 sider)

Neimeyer, R.A. & Werth, J.L. jr. (2005) 4.14. The psychology of death (387-393). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (7 sider)

Nordhus, I.H. & Nielsen, G.H. (2005) Psykiske lidelser i eldre år. Nordisk psykologi, 57(1): 86-103. (18 sider)

Poon, L., Jang, Y, Reynolds, S.G. & McCarthy, E, (2005) 4.9. Profiles of the oldest-old (346-353). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (8 sider)

Sabat, S.R.  (2005) The self in dementia. (332-337) In Johnson, M. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing (6 sider)

Staudinger, U.M. (2005) 3.7. Personality and ageing (237-244). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (8 sider)

Sternberg, R.J. & Grigorenko, E.L. (2005) 3.4. Intelligence and wisdom (209-215). In Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing . Cambridge: Cambridge University Press (7 sider)

Thorsen, K. (2005) Et livsløpsperspektiv på aldring. Nordisk psykologi, 57(1): 64-85. (20 sider).