Sosial aldring og eldrepolitikk
2013-2014 - MGE4021 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

MGE4001 Innføring i gerontologi

Forventet læringsutbytte

Innen kunnskaper:

Studenten

•     kan anvende kunnskap om hovedtrekkene ved eldres levekår i dagens norske samfunn

•     kan drøfte kunnskap om eldres rolle i arbeidslivet, pensjoneringsønsker og pensjonsrettigheter

•     kan drøfte kunnskap om de viktigste områdene der eldre utgjør en ressurs i samfunns- og familieliv

•     kan anvende og drøfte kunnskap om oppbygning, finansiering og funksjonsmåte til de viktigste velferdstilbudene som eldre bruker

Innen ferdigheter:

Studenten

•     kan anvende de viktigste teoriene om sosial aldring i egen yrkesutøvelse og drøfte de sentrale begrepene i livsløpsforskningen

•     kan anvende kunnskaper om demografiske forhold i aldrende samfunn nasjonalt og internasjonalt, og drøfte hvordan disse setter nye rammer for livsløp og familieliv og utfordrer samfunnets ressursbruk

•     kan forstå og anvende kunnskap om ledelsesspørsmål og administrative utfordringer av særlig betydning for arbeid med og for eldre

Innen generell kompetanse:

Studenten

kan bidra aktivt i drøftingen av de viktigste mål og virkemidler i dagens eldrepolitikk

Emnets temaer

 • Demografi og befolkningsutvikling
  • Aldring i et globalt perspektiv
  • Teorier om sosial aldring
  • Livsløp og rolleoverganger, den tredje og den fjerde alderen
  • Eldres levekår
  • Holdninger og eldrebilder, alderisme
  • Eldre som ressurs
  • Arbeid, pensjonering og pensjoneringsatferd
  • Alderspensjon og pensjonsreform
  • Helse- og omsorgstilbud til eldre
  • Aktuell velferdsteknologi
  • Hovedelementer i eldrepolitikken
  • Administrasjon og ledelse i eldrefeltet
  • Innovasjon
 • Viktige forskningmetoder innen feltet sosial aldring

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

MGE4021 (Emne 3) starter med en fellessamling der  tidsplan og arbeidskrav i MGE4021 (Emne 3) diskuteres, og det gjøres avtaler om gruppevis trefftid. Gruppeinndelingen fra MGE4011 (Emne 2) videreføres. Det gis ressursforelesninger knyttet til temaer i MGE4021 (Emne 3), og studentene får utdelt studieoppgaver knyttet til disse temaene (se ”Obligatoriske arbeidskrav”). Senere får studentene også ressursforelesninger via nettet. Resten av lærestoffet tilegnes via individuelle litteraturstudier og gruppevise/nettbaserte diskusjonsfora.

Det vil bli gitt veiledning underveis på essay.

Vurderingsformer

Essay

Vurderingsformer

Studenten skriver et essay på 4000 ord knyttet til ett av temaene i MGE4021 (Emne 3).

Vurderingskriteriene er:

•     Klar problemstilling

•     Faglig forståelse

•     Språklig klar framstilling

•     Logisk oppbygging

•     Etiske refleksjoner

•     Konklusjoner i samsvar med dokumentasjon i teksten

Både essayet og det pedagogiske framlegget på seminaret føyes til mappen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Nytt essay legges fram for vurdering etter avtale med emneansvarlig

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 1. Hver studentgruppe jobber med studieoppgaver knyttet til hovedtemaene i forelesningen (se ”Pedagogiske metoder”).
 2. Mot slutten av MGE4021 (Emne 3)  tilrettelegges et nettbasert seminar hvor studentgruppene legger fram sentralt lærestoff for hverandre knyttet til studieoppgavene de har jobbet med.
 3. Gruppene evaluerer hverandre i forhold til faglig innhold og pedagogisk framføring.
 4. Deltakelse i veiledning på essay

Læremidler

Bengtson, V.L. et al (2005) Kap. 6.1. The Lifecourse Perspective on Ageing: Linked Lives, Timing, and History. I Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (493-501) (9 sider)

Bengtson, V. L. (2011) Kap. 38. Gerontology with a ”J”: Personal Reflections on Theory-Building in the Sociology of Aging. I Settersten, R: A: & J: L: Angel (red). Handbook of the sociology of ageing. New York: Springer (619-626) (8 sider)

Brevik, I. (2010) De nye hjemmetjenestene – langt mer enn eldreomsorg . NIBR rapport 2010-2. Sammendrag (s. 13-18) (6 sider)

Estes, C. L. (2005) Women, ageing, and inequality: A feminist perspective. I:Johnson, M.L. (ed). The Cambridge Handbook of Age and Ageing .(s. 552-559) (8 sider)

Frønes, I., K.Heggen og J:O:Myklebust (red). (1997). Livsløp. Oppvekst, generasjon og sosial endring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.1-3 (50 sider)

Gautun, H. & Hermansen, Å. (2011) Eldreomsorg under press. Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre. Fafo rapport 2011:12. Sammendrag (s. 7-13) (7 sider)

Hagestad, G:O: (2011) Kap.43. Studying Age Across Borders. I Settersten, R: A: & J: L: Angel (red). Handbook of the sociology of ageing. New York: Springer (651-654) (4 sider)

Herlofson, K. og G. Hagestad (2011). Challenges in moving from macro to micro: Population and family structures in ageing societies. Demographic research , 25:337-370 (34 sider)

Higo, M. & J:B:Williamson (2011). Kap.8. Global Aging. I Settersten, R: A: & J: L: Angel (red). Handbook of the sociology of ageing. New York: Springer (117-129) (13 sider)

Hyde, M. and P. Higgs (2004). The Shifting Sands of Time. Results from the English longitudinal Study of Ageing on Multiple Transitions in Later Life. Ageing International , Vol.29, No 4, 317-332 (16 sider)

Ingebretsen, R. (2010) Omsorg for eldre innvandrere. Samlede prosjekterfaringer. Sammendrag, innledning og del I (7-26) og del III (47 sider). NOVA rapport nr.15/2010. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Iversen, T:N.; L. Larsen og P:E:Solem (2009) A conseptual analysis of ageism. Nordic Psychology 61 (3):4-22 (19 sider)

Johnson, M.L. (2005) Kap.7.1. The Social Construction of Old Age as a Problem. I Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (563-571) (9 sider)

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg . Kap.2: Perspektiv og sammendrag (9 sider), kap.3: Omsorgsmyter og framtidstema (12 sider), kap.4: Innovasjon og omsorg (17 sider), kap.7: Ny teknologistøtte (31 sider)

Oeppen, J. & J:W:Vaupel (2002). Broken limits to Life Expectancy. Science , Vol.296,10 May, 1029-1031 (3 sider)

Phillipson, C. (2011) Extending Working Life and Re-defining retirement: Problems and Challenges for Social Policy. I Ennals, R. & R:H:Salomon (red) Older workers in a Sustainable Society. Peter Lang  Internationaler Verlag der Wissenchaften (11 sider)

Phillipson, C. (2005) Kap.6.2. The Political Economy of Old Age. I Johnson, M.L. (ed.) The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press. (502-509) (8 sider)

Romøren, T.I. (2006). Ledere i pleie- og omsorgstjenesten: Kompetanse, yrkeskarriere og lokal tilhørighet. I Aldring og livsløp , 23 (2): 8-15 (8 sider)

Fra: Mørk, E. (red.) (2011) Seniorer i Norge 2010 . Statistiske analyser 120. Oslo: SSB:

 • Andreassen, K.K. (2011) Befolkningens størrelse og aldersfordeling (s. 9-16) (8 sider)
 • Berglund, F. og Kleven, Ø. (2011) Politisk deltakelse blant seniorer. Engasjerte borgere med svak representasjon (s. 65-75) (11 sider) 
 • Epland, J. og Mørk, E. (2011) Seniorenes økonomi stadig bedre (s. 17-32) (16 sider)
 • Henriksen, K. og Mørk, E. (2011) Seniorer blant innvandrerne (s.143-165) (23 sider).
 • Normann, T.M. (2011) Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet (s.167-188) (22 sider)
 • Sæther, J.-P. (2011) Boforhold og nærmiljø (s. 33-44) (12 sider)
 • Vaage, O.F. (2011) Tidsbruk og fritidsaktiviteter (s. 45-63) (19 sider)