Kroppslig aldring og helsegerontologi
2013-2014 - MGE4031 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

MGE4001 Innføring i gerontologi (Emne 1)

Forventet læringsutbytte

Innen kunnskaper:

Studenten

•     kan anvende og drøfte kunnskap om normale kroppslige aldringsprosesser

•     kan anvende og drøfte kunnskap innen geriatriens kjerneområder

•     kan anvende kunnskap om de viktigste typer funksjonstap i høy alder og deres årsaker, utbredelse, kartleggingsmetoder og forløp

•     kan anvende og drøfte kunnskap om de viktigste trekkene ved pleie- og omsorgtjenestens organisering og lovverk

•     kjenner de viktigste utfordringene innen administrasjon og ledelse i kommunal pleie- og omsorgstjeneste

Innen ferdigheter:

Studenten

•     kan initiere rehabiliteringstiltak ved langvarig kronisk funksjonssvikt hos eldre

•     kan initiere helsefremmende og forebyggende tiltak for eldre

Emnets temaer

 • Kroppens normale aldring
 • Biologiske aldringsteorier
 • De viktigste akutte og kroniske somatiske sykdommer hos eldre
 • Funksjonstap og hjelpebehov i eldre år
 • Aktuell velferdsteknologi
 • Familie og pårørendes rolle overfor syke eldre
 • Omsorgens filosofi
 • Organisering og drift av omsorgstjenester i kommunene
 • Innovasjon
 • Rehabilitering av eldre
 • Mental og fysisk aktivitet, læring og trening
 • Administrative og juridiske utfordringer i kommunal pleie- og omsorgstjeneste
 • Viktige forskningsmetoder innen feltet kroppslig aldring

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

MGE4031 (Emne 4) har fokus på den aldrende kroppen og dens sårbarhet, men også dens muligheter.

MGE4031 (Emne 4) starter med en fellessamling. Én dag beregnes til innføring i MGE4031 (Emne 4), tids- og emneoversikt, individuelle og gruppevise avtaler (for de studentene som vil arbeide sammen om prosjektutformingen). Flere dager vies prosjekt som metode. I tillegg får studentene tilbud om ressursforelesninger innen kjerneområdene i MGE4031 (Emne 4).

Innføringsdagene blir fulgt opp med ressursforelesninger på nettet. Studenten skal i løpet av MGE4031 (Emne 4)- individuelt eller sammen med én eller to medstudenter - ferdigstille en prosjektutforming (et praktisk prosjekt som er relevant for eldres helseproblemer). Problemstillingen kan være klinisk eller administrativ, men må tematisk være knyttet til emnet ”Eldre med funksjonssvikt”.

Studiestedet bidrar med tilrettelegging av individtilpassede studie- og hospiteringstilbud i praksis hvis ønskelig.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Studenten utarbeider individuelt eller i grupper på to eller tre et forslag til prosjektbeskrivelse (se over) på 4000 ord som vurderes av undervisningspersonalet etter gjeldende karakterskala, ut fra følgende kriterier:

•     Problemstilling og metode er godt faglig begrunnet

•     Problemstillingen er operasjonalisert, avgrenset og utdypet

•     Problemstillingen er praktsk rettet og målgruppen tydelig

•     Den foreslåtte metoden for gjennomføring er relevant

•     Designet inneholder en klar og gjennomførbar tidsplan

•     Prosjektet er evaluerbart

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern + ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Prosjektbeskrivelse i bearbeidet form, alternativt beskrive et nytt prosjekt

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 1. Deltakelse i basisgruppe
 2. Deltakelse i veiledning på prosjektbeskrivelsen

Læremidler

Bergman, H., L. Ferrucci, J. Guralnik et.al. (2007). Frailty: An Emerging Research and Clinical Paradigm – Issues and Controversies. Journal of Gerontology , Vol. 62A, No 7, 731 – 737

Davey, A., E. E. Femia, S. Zarit et. al. (2005). Life on the Edge: Patterns of Formal and Informal help to Older Adults in the United States and Sweden. Journal of Gerontology , Vol. 60B, No 5, 281 – 288

Johnson, M.L. (Ed.) (2006). The Cambridge Handbook of Age and Ageing . 2.1 – 2.9 (90 s)

Krohne K-A, Bergland A Rehabilitering for en god alderdom I: Rehabilitering- individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester ; Per Koren Solvang, Åshild Slettebø(red) Gyldendal Akademisk 2012, Kapittel 14

Lexell, Jan, Frändin, Kerstin og Helbostad, Jorunn: Fysisk aktivitet for eldre. I ”Aktivitetshåndboken”. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling . Helsedirektoratet 2011

Lundstøl, John (2012) Kierkegaards tanker om hjelpekunsten – en indirekte meddelelse om veiledning? Et essay om Kierkegaards berømte ”veiledningssitat”. I: Ulvestad, A.K. og F.U. Kärki (red.) Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS

Romøren, T.I. (2001). Den fjerde alderen. Funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk hos mennesker over 80 år . Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 5 – Forløp av funksjonstap (25 sider)

Romøren, T.I. (2001). Den fjerde alderen. Funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk hos mennesker over 80 år. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 6 – Forløp av familieomsorg (50 sider)