Forskningsmetoder, forskningsetikk, vitenskapsteori
2013-2014 - MGE4041 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

MGE4001 Innføring i gerontologi

Forventet læringsutbytte

Innen kunnskaper:

  • skal kunne nyttiggjøre seg relevante forskningsrapporter og vitenskapelige artikler i eget arbeid med masteroppgaven og i egen yrkesutøvelse

Innen ferdigheter:

Studenten

•   kan velge egnet metode som løsning av egne problemstillinger og begrunne valget

•   kan vurdere metode og relevans av ulike forskningsarbeider

Innen generell kompetanse:

Studenten

•   er i stand til å synliggjøre etisk ansvar i forskningen

kan vurdere ulike forskningstradisjoner i et vitenskapsteoretisk lys

Emnets temaer

•   Presentasjon av pågående, relevant forskning ved de aktuelle høgskolene

•   Litteratursøk

•   Utforming av forskningsoppgaver

•   Datainnsamling 

•   De viktigste analyseteknikkene innen kvalitative metoder i gerontologi

•   De viktigste analyseteknikkene innen kvantitative metoder i gerontologi

•   Evalueringsstudier

•   Prinsipper for prosjektarbeid

•   Forskningsetikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

MGE4041 Emne 5 starter med felles innføring (informasjon og gruppearbeid med veileder). Det blir lagt til rette for gruppevise nettbaserte oppgaveseminarer gjennom hele MGE4041 Emne 5.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Plan for masteroppgave eller annet forsknings-/utviklingsprosjekt med omfang på 4000 ord vurderes av veileder og utnevnt sensor ut fra følgende kriterier til bestått/ikke bestått:

•   Problemstillingen er presis, relevant og teoretisk begrunnet

•   Metoden er grundig beskrevet og relevant for problemstillingen

•   De forskningsetiske aspekter er vurdert

•   Disposisjonen av oppgaven har en logisk oppbygging

•   Litteraturlisten dokumenterer bruk av relevant og oppdatert forskningslitteratur

MGE4041 (Emne 5) må være bestått for å kunne begynne på MGE4901 Masteroppgave (Emne 6).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Plan for masteroppgave må leveres i bearbeidet versjon, alternativt beskrive et nytt masteroppgaveprosjekt

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i gruppevise oppgaveseminarer

Læremidler

Nerheim, H. (1995). Vitenskap og kommunikasjon. Paradigmer, modeller og kommunikative strategier i helsefagenes vitenskapsteori. Oslo: Universitetsforlaget. (480 sider)

Binstock, R.H. and George, L.K. (Eds.) (2001). Handbook of Aging and the Social Sciences. New York: Academic Press. Kapittel 2 og 3. (50 sider)

Breien, H. og Laake, P. (2004). Forskningsmetode i medisin og biofag. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 4. (40 sider)

Jacobsen, D.I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. (2.utg.) Kristiansand: Høyskoleforlaget. (390 sider)

Johannessen, A. (2004). Introduksjon til SPSS. Oslo: Abstrakt forlag. Kapittel 1-2, 4-8.(100 sider)

Tekstanalyseprogrammet ”NVivo” (siste utgave): Demonstrasjonsfiler på CD-rom. QSR International, London.

Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Kapittel 2-3. (60 sider)