Lokalt utviklingsarbeid: Metodisk mangfold og praksis
2013-2014 - MHL4031 - 15sp

Forutsetter bestått

MHL4021 Vitenskapsteori og forskningsmetode i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

Forventet læringsutbytte

 Kunnskap

 • Etter gjennomført emne kan studenten analysere faglige problemstillinger knyttet til helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet med utgangspunkt i fagområdets verdier, prinsipper og kunnskapsgrunnlag.

Ferdigheter

 • Etter gjennomført emne kan studenten analysere og forholde seg kritisk til hva som er et godt lokalt utviklingsarbeid og hva som kan utgjøre utfordringer og hindringer for vellykkede prosjekter.

Generell kompetanse

 • Studenten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor helsefremmende lokalsamfunnsarbeid basert på egne erfaringer med og kunnskap om lokalt utviklingsarbeid. 

Emnets temaer

Emnet skal bidra til at studentene utvikler en grunnleggende innsikt i sammenhengen mellom verdier, prinsipper og kompetanser som ligger til grunn for helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet.

Studenten skal tilegne seg erfaring med og kunnskap om lokalt utviklingsarbeid gjennom kontakt med eksisterende prosjekter.

Studentene skal få redskaper til å analysere prosjekter og metoder for utviklingsarbeid med hensyn til hvilke perspektiver, verdigrunnlag og kunnskapssyn de bygger på. Studentene skal videreutvikle sitt engasjement og sine personlige vurderinger av hva som er godt lokalt utviklingsarbeid og utdype sin forståelse for hva som kan utgjøre utfordringer og hindringer for vellykkede prosjekter.

 • Empowerment
 • Prosjektanalyse og evaluering
 • Helsekonsekvensutredning
 • Dialog, samhandling og veiledning
 • Nettverksarbeid
 • Helsekommunikasjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ekskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, deltagerstyrte seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Enten

 • Gruppebasert skriftlig hjemmeeksamen med utarbeidelse av en prosjektevaluering (50%)
 • Gruppebasert muntlig presentasjon (50%)

Eller

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen med utarbeidelse av en prosjektevaluering (50%)
 • Individuell muntlig presentasjon (50%)

 Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Læremidler

Pensum emne MHL4031. Det vil bli noen endringer i pensum høsten 2014

 • Bregnballe, Anne (2011): Maktmekanismer i moderne styringsformer – en casestudie inspirert av    Foucault (under publisering) - 25 sider   (kompendium)              
 • Bregnballe, Anne og Øvrelid, Bjarne (2011): Samfunnsforskning er løsningen, men hva var problemet? To forskningsarbeideres spørsmål om relevans. Debattinnlegg i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/11 – 13 sider (kompendium)
 • Chambers,Robert (1997/2005): Whose Reality Counts? UK: ITDG Publishing - 240 sider 
 • Chambers, Robert (2008): Participatory Methodologies: Drivers for Change. Kapittel 9 i Revolutions in development inquiry (e-bok) - 25 sider
 • Eriksson og Karlsson (2008): Att utvärdera välfärdsarbete Stockholm: Gothia Förlag, (kap. 1, 6, 7 og 8) – 47 sider 
 • Flyvbjerg, Bent (2001): Making Social Science Matter, Cambridge University Press (finnes også på dansk og e-bok). Kap. 5 og kap. 9. (Side 53 – 65, 129 – 140) - 21 sider  
 • Fugelli, Per (2008): Nok – punktet. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 1, 2, 10, 11, 12) -  80 sider
 • Green and Tones (2010): Health Promotion, SAGE (Introduction, chap. 1, 2, 8, 9, 11) -  230 sider  
 • Holte, Fritz C. (2008): En fjerde vei. Oslo: Unipub (kompendium), side 9 – 23  – 14 sider
 • Mathiesen, Thomas: Det uferdige. Oslo: Pax forlag.  - 145 sider
 • 85 utvalgte sider i kompendium fra Jungh, Robert: Håndbok i Fremtidsværksteder, Dønnestad og Sanner (2006): håndbok for forandrere og Chambers, Robert (2002): Participatory workshops og Idebanken: Verktøykasse

Ca. 75 sider selvvalgt pensum som benyttes i forbindelse med prosjektvalget.

I alt ca. 1000 sider