Implementering av lokalt utviklingsarbeid
2013-2014 - MHL4051 - 15sp

Forutsetter bestått

MHL4041 Planlegging av lokalt utviklingsarbeid

Forventet læringsutbytte

 Kunnskap

 • Studenten har etter gjennomført emne avansert kunnskap med spesielt fokus på implementeringsmetode og måloppnåelse i det handlingsorienterte og helsefremmende lokalsamfunnsarbeidet.

Ferdigheter

 • Studenten kan etter gjennomført emne planlegge, organisere og gjennomføre et ressursmobiliserende utviklingsarbeid på individ, gruppe eller lokalsamfunnsnivå.

Generell kompetanse

 • Studenten kan analysere relevante fag, yrkes, kultursensitive og forskningsetiske temaer i arbeidet med prosjektplanarbeid i det ressursorienterte samarbeidet med brukere og medarbeidere.

Emnets temaer

Emnet skal gi handlingskompetanse i planlegging, organisering og gjennomføring av et ressursmobiliserende utviklingsarbeid på individ-, gruppe-, eller lokalsamfunnsnivå. Studenten skal få erfaring med å iverksette en prosjektplan på en effektiv, kultursensitiv og etisk forsvarlig måte og tilegne seg kompetanse i ressursorientert samarbeid med brukere og medarbeidere.

Studenten skal fordype seg i forhold til målgruppen for prosjektet med spesielt fokus på implementeringsmetode og måloppnåelse i det handlingsorienterte, helsefremmende arbeidet. Kommunale etater eller andre arbeidsgivere kan initiere de problemstillinger studentene skal arbeide med, og eventuelt utgjøre en ressursgruppe for prosjektet.

 • Veiledet prosjektgjennomføring i en lokal setting ut fra valgt tema, målgruppe og metodisk tilnærming
 • Utfordringer som kan oppstå i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike former for lokalt, handlingsorientert utviklingsarbeid
 • Metodiske og forskningsetiske avveininger
 • Utfordringer innen samarbeid og relasjoner på tvers av fag-, profesjons- og institusjonsgrenser
 • Arbeid i forhold til utsatte og sårbare grupper, for eksempel barn og unge med risiko knyttet til oppvekstsvilkår, innvandrere, funksjonshemmede, personer med psykisk uhelse, eldre som er rammet av ensomhet og funksjonssvikt
 • Myndiggjøring av personer og grupper i en sårbar livssituasjon som følge av blant annet fattigdom, vold, kriminalitet, rusmisbruk og kjønnsdiskriminering

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, samlinger, seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, veiledet prosjektarbeid i grupper, individuell pensumlesning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  Individuell skriftlig underveisrapport som dokumenterer framdriften i det lokale utviklingsprosjektet (50%)
 •  Individuell muntlig presentasjon (50%)
 •  Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Læremidler

Se oversikt i emne MHL4041 Planlegging av lokalt utviklingsarbeid