Masteroppgave i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
2013-2014 - MHL4901 - 30sp

Forutsetter bestått

Forutsetter alle foranliggende emner

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

  • Studenten kan etter gjennomført emne analysere problemstillinger for valgt masteroppgave emne.
  • Studenten viser inngående kunnskap om teori og forskningsmetoder i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid. 

Ferdigheter

  • Studenten kan bruke relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid i helsefremmende på en selvstendig måte.
  • Studenten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings eller utviklingsprosjekt i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

  • Emnet skal bidra til at studenten kan forholde seg kritisk, analytisk og systematisk til vitenskapelig arbeid, anvende forskningsetiske prinsipper og gjennomføre et vitenskapelig arbeid.

Emnets temaer

Arbeidet med mastergradsavhandlingen strekker seg over studiets to avsluttende semestre. Det vil bli arrangert oppgaveseminar under fellessamlingene hvor en fokuserer på både metodiske og teoretiske spørsmål og der det legges vekt på at studenten deler erfaringer og bidrar til utvikling av medstudenters kompetanse. Teoretisk vil det bli lagt vekt på kunnskap med aktualitet som referanserammer og forklaringsmodeller for de problemstillinger studentene arbeider med i sine mastergradsprosjekt. Mastergradsoppgaven skal basere seg på en systematisk undersøkelse med empirisk forankring og bygge på kunnskap ervervet i alle tidligere emner.

  • Emnet omfatter et vitenskapelig arbeid med utgangspunkt i det lokale utviklingsarbeidet fra emne 5 og 6.
  • Vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål vil bli knyttet til lærestoff presentert tidligere, samtidig som en bidrar til fordypning på områder som er aktuelle for studentene.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det gis individuell veiledning i tilknytning til arbeidet. I tillegg fellessamlinger med oppgaveseminarer med diskusjon og erfaringsdeling er knyttet til mastergradsoppgaven.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  •  Individuell skriftlig mastergradsavhandling. Omfanget på avhandlingen skal være ca. 21.000 – 25.000 ord (ca. 60-70 sider) (90%)
  •  Individuell muntlig posterpresentasjon (10%)
  •  Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en ekstern og en intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Tolv diskusjonsinnlegg. Veiledning og deltagelse i oppgaveseminarer i tilknytning til det selvstendige arbeidet er obligatoriske studiekrav.

Det er obligatorisk fremmøte på samlingene. Fravær utover 20% per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig.