Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
2013-2014 - PRU1002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

  • Forklarer grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger.

Ferdigheter - studenten:

  • Gjennomfører grunnleggende sykepleiehandlinger med nøyaktig utførelse.

Generell kompetanse - studenten:

  • Er bevisst hendene som formidlingskanal
  • Viser respekt overfor de hun /han samarbeider med, og er mottakelig for veiledning.

Emnets temaer

Ferdighetstrening i form av arbeids- og forflytningsteknikk, hygieniske prinsipper, sengeredning, assistanse ved personlig hygiene / sengebad, spisehjelp og spesiellt munnstell, observasjon og gjennomføring av puls / blodtrykk / temperatur / respirasjon, førstehjelp/basal hjerte-lungeredning, injeksjoner- subcutane og intramuskulære og kateterisering av kvinner.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering, Refleksjon i grupper, erfaringslæring, skillstation.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Passeringstest (vurderes av lærer). Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av veiledet praksis. Passeringstest må være bestått før veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringstesten vurderes av lærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli tilrettelagt inntil 3 forsøk for studenten på passeringstesten før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert deltagelse i praksisrettet undervisning. Dette innebærer aktiv deltagelse som pasient og sykepleier der dette inngår i simuleringen / laboratoriearbeid og passeringstesten.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få PRU 1002 godkjent.

Læremidler

Ang. læremidler: se undervisningsplan for studieenhet 1. Litteraturliste klar innen 1. juli 2013.
PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten, en digitaldokumentasjonsdatabase med tilgang via Fronter

Erstatter

PRU1001