Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi
2013-2014 - RAD1021 - 25sp

Forventet læringsutbytte

Mikrobiologi

 - beskriver de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
 - forklarer mikrobiologi, smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer
 - beskriver sykehusinfeksjoner

Anatomi, fysiologi og biokjemi

 - beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
 - navngir anatomiske navn på strukturer og organer i forhold til ulike plan (sagitalt, aksialt og coronart) på røntgenbilder og anatomiske modeller
 - relaterer anatomiske navn på strukturer og organer ved hjelp av palpasjon (topografisk)
 - forklarer kroppens oppbygning og ulike organsystemers fysiologi for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, urinveisystemet og forplantning
 - gjengir biokjemiske prosesser

Introduksjon til radiografi

 - forklarer hvordan røntgenstråler dannes og hvilke faktorer som påvirker strålekvalitet og strålekvantitet
 - forklarer vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
 - benytter prinsipper som tid, avstand og skjerming for beskyttelse av personell
 - benytter enkle prinsipper for å minimalisere stråledose til pasient
 - gjengir dosegrenser for yrkeseksponering
 - beskriver biologiske effekter i vev og forskjell på deterministiske og stokastiske effekter
 - definerer hva vitenskap er og gjør rede for vitenskapens betydning for utviklingen av radiografifaget
 - kjenner til og bruker ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data, gjennom bruk av bibliotek og litteratursøk i databaser
 - viser kritisk vurdering av kilder
 - gjengir etiske teorier og ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn
 - gjenkjenner etiske dilemmaer
 - beskriver hvordan man kommuniserer og samhandler med pasienter i ulike aldre og situasjoner
 - utviser et helhetlig syn på mennesket, og respekt for menneskets integritet og rettigheter
 - har grunnleggende kunnskaper om etikk og kommunikasjon som er relevante i samhandling med pasient og pårørende
 - anerkjenner og verdsetter yrkesetiske verdier og prinsipper og etterlever de plikter som følger av taushetsløftet
 - gjengir helse- og sosialsektorens oppbygning og beskriver beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 - beskriver oppbygning av skriftlige arbeider innen høyere utdanning
 - gjenkjenner utfordringer i kommunikasjon mellom yrkesutøver og pasient med ulik bakgrunn og kultur
 - viser interesse og oppøver evne til samarbeid og konfliktløsning gjennom arbeid i grupper
 - opparbeider hensiktsmessige læringsstrategier og har innsikt i utdanningens pedagogiske metoder
 - deltar aktivt i egen og andres læringssituasjon
 - definerer helsearbeiderrollen
 - kjenner til radiograffagets historie og beskriver radiografens yrkesfunksjon og ansvarsområder
 - beskriver radiografifagets ulike modaliteter og deres bruksområder
 - forklarer oppbygging og funksjon av utstyr / laboratorium for skjelettrøntgen
 - kjenner til viktige beskyttelsesordninger for pasient og radiograf
 - har kjennskap til datamaskinens oppbygging og virkemåte
 - behersker bruk av PC som verktøy med tilhørende standard applikasjoner som for eksempel operativsystem (Windows), Fronter, MSOffice, e-mail og vanlige filformater
 - kjenner til teknologiens muligheter og begrensninger innen helsetjenesten, likeså forholdet mellom teknologi og menneske
 - beskriver det digitale bildets oppbygging og foretar enkel bildebearbeiding
 - er deltagende ved framstilling av røntgenbilder ved hjelp av bildeplatesystemer
 - har kjennskap til bildediagnostisk historie og utvikling
 - bruker høgskolens røntgenlaboratorium selvstendig (etter gjennomført sikkerhetsopplæring) og gjennomfører en enkel røntgenprosedyre på fantom

Kreativitetskurs

 - kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Emnets temaer

Digital eksamen (Multiple choice) i mikrobiologi:  

Bakteriologi

Virologi

Mykologi

Protozoer

Patogenitet

Smitte og smittespredning

Normalflora

Hygieniske prinsipper

4 - timers skriftlig eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi:  

Nomenklatur

Topografisk anatomi

Cellens oppbygging og funksjon

Nervesystemet og sansene

Det endokrine system

Skjelettsystemet og musklene

Sirkulasjonssystemet

Blodet og immunforsvaret

Respirasjonssytemet

Fordøyelsessystemet

Temperaturreguleringen

Urinveissystemet

Forplantning

Mappe - introduksjon til radiografi (obligatorisk arbeidskrav):  

vitenskapsteori

etikk

kommunikasjon

menneskesyn

helse og sosialpolitikk

samarbeid og konfliktløsning

pedagogikk

radiografrollen og historie

IKT

Kreativitetskurs

innovasjon og nytekning

Hjemmeeksamen - strålefysikk, strålebiologi, strålevern og apparatlære

røntgenstrålers danning

strålekvalitet

strålekvantitet

vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie

strålevern

strålebiologi

Rtg - apparatets oppbygning og funksjon

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, disseksjon, laboratorieøvelser, gruppearbeid og selvstudie.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

  • Mikrobiologi: én time digital eksamen multiple choice (teller 10%)
  • Anatomi/fysiologi/biokjemi: fire timers skriftlig eksamen (teller 65%)
  • Hjemmeeksamen: 3 uker (teller 25%). Gjennomføres i grupper på 2-3 studenter (kan søke om å skrive individuelt).
  • Hver av delene må bestås separat, samt at obligatorisk arbeidskrav må være godkjent. Dersom en stryker på én deleksamen, må kun denne tas opp igjen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensurering på hjemmeeksamen og 4-timers skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen, digital eksamen og hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen hjelpemidler ved digital og skriftlig eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Introduksjon til radiografi: mappevurdering. Studentene leverer gruppevis én mappe som består av 2-3 skriftlige arbeider, innen fagområdet introduksjon til radiografi. Mappen må være godkjent for at emnet skal være bestått. Ved ikke godkjent skriftlig arbeid, må et nytt leveres til avtalt tid.

3-timers innovasjons- og kreativitetskurs (3IKK): Studenten skal ha deltatt i 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs), undervisning og gruppeøvelser.

Læremidler

 En full oversikt over ressurslitteratur finnes på HIGs hjemmesider.

Erstatter

RAD1002

Supplerende opplysninger

Bestått eksamen i RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi er en forutsetning for at studenten skal kunne gå ut i veiledet praksis.