Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning.
2013-2014 - RPR1011 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 Modul 1, RAD1021.

Forventet læringsutbytte

 Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning.

 • har kjennskap til grunnleggende omsorgsteori ved helseproblemer og sykdom
 • opprettholder og igangsetter nødvendige behandlings- og /eller omsorgstiltak ovenfor pasienter innenfor studentens kompetanseområde, i samarbeid med annet fagpersonale
 • har kunnskap og ferdigheter i relevante sykepleieprosedyrer som ivaretar hele mennesket ved helseproblemer og sykdom
 • har kunnskap og ferdigheter i daglig stell av pasienter og ivaretar hygieniske retningslinjer
 • har kunnskap om sykehusinfeksjoner, med vekt på årsaker og følger for pasient og samfunn.
 • bruker den problemløsende metoden, og samler data om den enkelte pasient i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov
 • er bevisst sitt ansvar og har kunnskap om pasientobservasjon ved helseproblemer og ulike sykdommer, samt følger opp forandringer i pasientens sykdomstilstand
 • varetar pasientens behov for omsorg uavhengig av kjønn, aldersgrupper og kultur
 • evaluerer igangsatte omsorgstiltak
 • ivaretar basal førstehjelp, og har handlingsberedskap ved enklere akutte situasjoner (simulering)
 • er bevisst i forhold til ergonomi og pasientforflytning
 • organiserer og gjennomfører egen arbeidsdag
 • beskriver og anvender grunnleggende prinsipper og prosedyrer for skjelett- og thoraxundersøkelser
 • forklarer anatomiske bildekriterier ved skjelett- og thoraxundersøkelser
 • forklarer spesielle utfordringer ved røntgenundersøkelser av barn
 • gjenkjenner og forklarer forventede funn ved sykdommer og skader knyttet til skjelett- og thoraxundersøkelser
 • lager prosedyrebok for skjelett- og thoraxundersøkelser
 • forklarer radiografens rolle ved ulike situasjoner og undersøkelser som for eksempel ved skjelett- og thoraxundersøkelser, planlagte og akutte undersøkelser
 • kjenner til og anvender gjeldende veileder for praktisk strålevern (”Veileder 5”)
 • utfører skjelett- og thoraxundersøkelser

 Multiple choice test i medikamentregning
• forklarer forholdet mellom de ulike enhetene for masse, volum og tid
• forklarer hva mol og IE innebærer
• forklarer begrepene dose, mengde og styrke, og kunne identifisere disse opplysninger i en gitt oppgave.
• forklarer og anvender begrepene masse-, volum- og massevolum-prosent
• beherske omregning mellom enheter, og regneoppgaver knyttet til dose, mengde og styrke
• foretar regneoppgaver hvor kroppsvekt eller kroppsoverflate er gitt som opplysning om pasienten
• utfører regneoppgaver med dosering av legemidler i flytende form og tabletter, infusjoner og infusjonshastighet
• forklarer begrepet dråpetall og beherske regneoppgaver med dråper
• forklarer hva fortynning er og beherske regneoppgaver knyttet til fortynning

Emnets temaer

Praktisk prøve:

 • pasientomsorg
 • pasientobservasjoner
 • den problemløsende metode hygiene
 • sykepleieprosedyrer
 • prosedyrer i skjelettradiografi
 • prosedyrer i thoraxradiografi

Multiple choice test i medikamentregning:

• måleenheter
• dose, mengde og styrke
• infusjoner og fortynning

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som sin pedagogiske metode. I dette inngår blant annet: gruppearbeid, forelesninger, lab-øvelser, seminar, selvstudier og øvelser i praksisfeltet.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt digital deleksamen i medikamentregning. Halve kullet testes i radiografi og halve kullet i sykepleieprosedyrer. Studentene trekker fagområde når de kommer på skolen eksamensdagen. Studentene får 15 minutter forberedelsestid og gjennomføringen av den praktiske prøven tar ca 30 minutter. Studentene har lov til å benytte egenprodusert prosedyrebok i forberedelsestiden.

Medikamentregning testes digitalt ved multiple choice. Medikamenttest krever 100% riktig svar for å være bestått.

Begge deler må være bestått.
Ved tredje kontinuasjon i medikamentregning kan emneansvarlig tilrettelegge for en kombinasjonstest bestående av flervalgstest og muntlig test. Etter ordinær flervalgstest vil de som har én feil få umiddelbar mulighet til muntlig testing. Kandidater med mer enn én feil, får ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon arrangeres etter eksamensplanen ved Seksjon for helseteknologi og samfunn

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Studentens egenproduserte prosedyrebok i sykepleie og radiografi er tillatte hjelpemidler i forberedelsestiden til den praktiske prøven.
 • Godkjent kalkulator, Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok er tillatte hjelpemidler på medikamentregningsprøven.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i modul 2. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved Høgskolen i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over ressurslitteratur finnes på høgskolens hjemmesider.

Erstatter

RPR1001

Supplerende opplysninger

Bestått Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning er en forutsetning for at studenten skal kunne jobbe med målene i praksis. Ved ikke bestått prøve kan ikke studenten starte i veiledet praksis.