Veiledet praksis i klinisk sykepleie
2013-2014 - RPR2031 - 10sp

Forutsetter bestått

RAD1021Naturvitenskapelige emneområder og introduksjon i radiografi

RPR1011 Ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 og 2, RAD1021.

Forventet læringsutbytte

 Studenten skal vise ferdigheter i pasientobservasjoner,relevante sykepleieprosedyrer, prosesstenkning og grunnleggende omsorgsarbeid.
 Dette inkluderer også samhandling med pasienter og tverrfaglig samarbeid. Læringutbytte og vurderingskriterier er spesifisert i Praksisplan for Bachelor i radiografi.

Emnets temaer

 Pasientomsorg og sykepleie.Sykdomslære. Sykepleieprosedyrer.
 Mikrobiologi med hovedvekt på hygiene.
 Farmakologi.
 Medikamentregning
 Etikk
 Kommunikasjon,samhandling og konfliktløsning.
 Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Selvstudier.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ved ikke bestått praksisperiode må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av en individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksisperiode.

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid oppdatert på HiGs hjemmeside.