Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter, praksis 4
2013-2014 - RPR3031 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  Praksis 1, 2 og 3 (RPR2031, RPR2041, RPR2051).
 •  RAD2011 Radiograffaglige emneområder

Anbefalt forkunnskap

 Modul 1 -6 og praksis 1 - 3.

Forventet læringsutbytte

Som ferdig radiograf skal du framskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet bildemateriale i den hensikt å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Du skal ivareta pasientens liv og helse, og basere din yrkesutøvelse på radiograffagets grunnleggende verdier, og yrkesetiske retningslinjer. Ved hjelp av bildediagnostisk utstyr skal du kunne fremskaffe egnet bildemateriale til diagnostisering og behandling. Du skal i løpet av utdanningens praksisperioder utvikle en handlingskompetanse som krever kunnskaper, holdninger og praktiske ferdigheter, samt sosial kompetanse for å kunne fungere i samarbeid med og for andre.

Du skal ut i 6 praksisperioder av ulik varighet. Du vil ha praksis i ulike modaliteter til ulikt tidspunkt i utdanningen. Noen læringsutbytter vil være knyttet til den enkelte modalitet, mens andre vil være mer generelle og uavhengig av praksisperiodens modalitet. Det vil være krav til progresjon i de ulike praksisperiodene. Alt dette står utfyllende beskrevet i Plan for Praksis. Dette er et dokument som deles ut i forkant av første praksisperiode.

Overordnet læringsutbytte CT:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for CT undersøkelser, bildebehandling, og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.

Overordnet læringsutbytte mammografi, ultralyd og nukleærmedisin:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i undersøkelser og prosedyrer ved disse modalitetene, og skal kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte intervensjon:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.

Overordnet læringsutbytte MR:
Studenten skal ha innsikt og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved MR-undersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte generell radiografi:
Studenten skal ha ferdigheter i thorax - og skjelettrøntgen samt gjennomlysningsundersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Læringsutbytte og vurderingskriterier er nærmere beskrevet i Praksisplan for Bachelor i radiografi

Emnets temaer

 • Anatomi og fysiologi
 • Sykdomslære og mikrobiologi
 • Farmakologi og kontrastmiddellære
 • Eksponeringsteknikk
 • Strålevern
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
 • Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse
 • Pasientomsorg¨og sykepleie
 • Metodiske prinsipper og teknikker
 • Apparatlære
 • Kvalitetsutvikling
 • Universell utforming

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått praksis må studenten selv kontakte studieprogramsansvarlig for tilrettelegging av individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Studentene skal gjennomføre et forbedringsprosjekt i praksis. Prosjektrapport og framlegg må være godkjent før praksis er bestått.

Læremidler

En oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid oppdatert på høgskolens hjemmesider.

Supplerende opplysninger

Ved Bachelor i radiografi vil alle studenter få praksis i følgende modaliteter: generell radiografi, computer tomografi (CT), og stråleterapi. I tillegg vil hver student tilbys praksis i minst 2 av 6 spesialmodaliteter som er: magnetresonans (MR), nukleærmedisin, mammografi, gjennomlysning, ultralyd og intervensjon. Studentene vil tilbys praksis i modalitetene i ulik rekkefølge.