Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
2013-2014 - SPL1012 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

 SPL1004 og SPL1092

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
studenten  

 • kjenner vitenskapsteoretiske tradisjoner,ulike kunnskapssyn og metoder for kunnskapsutvikling
 • kjenner sykepleiefagets historie,tradisjoner og verdigrunnlag
 • kjenner sykepleiefagets teoretiske perspektiver
 • kan gjøre rede for taushetsplikten og yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
 • har kunnskap sentrale etiske prinsipper
 • har kunnskap om aldringsprosessens betydning for det å være syk og hjelpetrengende
 • har kunnskap om menneskers grunnleggende behov
 • har kunnskap om elementene i sykepleieprosessen
 • har kunnskap om ulike former for dokumentasjon i sykepleie
 • kjenner til grunnleggende metoder innen nytenkning og innovasjon

Ferdighet
Studenten

 • gjennomfører systematiske kildesøk
 • beskiver vurderingsprosesser i sykepleie
 • beskriver sykepleiefaget med sykepleiefagets verdigrunnlag og teoretiske perspektiver

Generell kompetanse
Studenten

 • anerkjenner kunnskap som grunnlag for utøvelse av sykepleie
 • viser evne til etisk oppmerksmhet og refleksjon
 • viser evne til å forstå pasientens perspektiv
 • viser respekt og et helhetlig syn på personer som er hjelpetrengende
 • er oppmerksom på normal aldring som utgangspunkt for sykepleiefaglig tilnærming til pasienten

Emnets temaer

Vitenskapsteori og forskningsmetoder:

 • Vitenskapsteoretiske tradisjoner,ulike kunnskapssyn og metoder for kunnskapsutvikling

Sykepleiens verdigrunnlag og perspektiver:

 • Sykepleiefagets grunnleggende verdier,historie,teorietiske perspektiver og modeller
 • Sykepleie i dagens helsetjeneste
 • Etiske prinsipper, yrkesetikk, lovgivning og og rettsregler

Grunnleggende sykepleie:

 • Menneskers grunnleggende behov
 • Å være syk og hjelpetrengende
 • Relasjon og samhandling mellom sykepleier og pasient

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern vurdering av oppgavetekst og intern sensur av oppgavene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske arbeidskrav individuelt og i grupper som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Nærmere opplysninger i Undervisningsplan for studieenhet 1.

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1. juli 2013

Erstatter

SPL 1002 og SPL 1011