Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
2013-2014 - SPL2012 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  SPL1004 
 •  SPL1004MED
 •  SPL1012
 •  SPL1092
 •  VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Anbefalt forkunnskap

SPL1012

Forventet læringsutbytte

 Kunnskap - studenten:

 • Kjenner vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske prinsipper
 • Belyser sykepleiefaget ut fra sykepleieteoretiske perspektiver
 • Beskriver sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med grunnlag i kliniske vurderingsprosesser
 • Belyser sykepleiehandlinger basert på prinsippene i Kunnskapsbasert praksis
 • Viser innsikt i helselovgivningens regulering av plikter og rettigheter blant aktørene i helsetjenesten

Ferdighet - studenten:

 • Identifiserer og analyserer etiske dilemmaer
 • Viser evne til kritisk vurdering av kunnskap som anvendes i sykepleiefaget
 • Viser evne til kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling

 
Generell kompetanse - studenten:

 • Viser forståelse for betydningen av fagutvikling, forskning og nytenkning knyttet til klinisk sykepleie
 • Viser innsikt i pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet og kvalitetssikring som viktige elementer for kvalitet i sykepleien

Emnets temaer

1. Vitenskapsteori og forskningsmetode

 •  Vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske prinsipper
 •  Systematisk søk og granskning av vitenskapelige artikler
 •  Prinsippene i litteraturstudie som metode

2. Sykepleiens verdigrunnlag og perspektiver

 •  Etikk relatert til sykepleie
 •  Sykepleieteoretiske perspektiver
 •  Prinsippene i Kunnskapsbasert praksis

3. Grunnleggende sykepleie til pasienter med akutte, kritiske og kroniske lidelser

 • Pasientfenomener og livsutfordringer i sykepleien
 • Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon i sykepleien
 • Metodiske handlinger i sykepleien
 • Sykepleie ved somatiske lidelser
 • Sykepleie ved psykiske lidelser
 • Forebygging og rehabilitering i sykepleien
 • Livsløpsperspektivet i sykepleien
 • Pårørendeperspektivet i sykepleien
 • Organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten
 • Helselovgivning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I tillegg til de forannevnte metoder benyttes simulering
Gruppearbeid med opponentskap/respondentskap

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 •  Individuell hjemmeeksamen, 6 virkedager

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern kvalitetssikring av oppgaveteksten, ekstern og intern sensur av oppgavene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon, se Eksamensplan

Obligatoriske arbeidskrav

 • Idelab 24: Studenten skal ha deltatt i Idélab-24, som er en  idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.
 • Innleveringsoppgaver i følgende tre temaer: kronisk syke, pårørende, og etikk/lovverk. Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Se undervisningsplan for 2. studieenhet for nærmere opplysninger.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2

Supplerende opplysninger

Viser til retningslinjer for SPL2012 i Undervisningsplanen for studieenhet 2