Sykdomslære somatikk
2013-2014 - SPL2031 - 10sp

Forutsetter bestått

 • PRU 1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • SPL 1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
 • SPL 1004MED Medikamentregning
 • SPL 1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
 • SPL 1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 • VPS 1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

 •  enten VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi, eller
 •  VPM 2002 Veiledet praksis i medisin, eller
 •  VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 • har kunnskap om patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
 • har kunnskap om de vanligste medisinske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling
 • har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger
 • har kunnskap om ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Generell kompetanse - studenten

 • har innsikt i i hva som forårsaker sykdom, og hvordan sykdomm kommer til utrykk hos mennesker gjennom symptomer og forandring i vitale tegn

Emnets temaer

 Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske, kirurgiske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjon og gruppearbeid vil bli inkludert i bruk av avansert pasientsimulator i klinikklaboratoriet. Fullskalasimulering

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensur av oppgavene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Begrepsavklaring.

Læremidler

 Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.