Sykdomslære psykiatri
2013-2014 - SPL2041 - 5sp

Forutsetter bestått

 • PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
 • SPL1004MED Medikamentregning
 • SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
 • SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 • VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 •  Har kunnskap om patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke.
 •  Har kunnskap om de vanligste psykiatriske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling.
 •  Har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger.
 •  Har kunnskap om ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling.

Generell kompetanse - studenten

 •  Har innsikt i hva sopm forårsaker sykdom, og hvordan sykdom kommer til uttrykk hos mennesker gjennom symptomer og forandringer i vitale tegn.

Emnets temaer

 Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, ernæring knyttet til pasienter innenfor psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring.

Læremidler

Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.