Sykdomslære psykiatri
2013-2014 - SPL2041D - 5sp

Forutsetter bestått

  •  PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  •  SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
  •  SPL1004MEDD Medikamentregning
  •  SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
  •  SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
  •  VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  •  enten VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi
  •  eller VPM 2002 Veiledet praksis i medisin
  •  eller VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

- har kunnskap om generelle patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
- har kunnskap om de vanligste psykiatriske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling
- har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger
- har kunnskap om ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Generell kompetanse - studenten

- har innsikt i hva som forårsaker sykdom, og hvordan sykdom kommer til utrykk hos mennesker gjennom symmptomer og forandringer i vittale tegn

Emnets temaer

 Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, ernæring knyttet til pasienter innenfor psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Begrepsavklaring

Læremidler

 Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.