Helsetjenestens organisering, brukermedvirkning og helsefremmende arbeid
2013-2014 - SPL3013 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL1004
 • SPL 1004MED
 • SPL1012
 • SPL1092
 • VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har oversikt over ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
 • gjenkjenner forskningsetiske problemstillinger
 • anvender samfunnsvitenskapelige begreper i forståelsen av sykepleierens funksjon på lokalsamfunnsnivå
 • anvender et helhetlig perspektiv knyttet til helsetjenesten på lokalsamfunnsnivå
 • gjør rede for lover og forskifter som regulerer kommunehelsetjenesten
 • drøfter organisering, planlegging og prioriteringer på ulike nivåer i helsetjenesten
 • drøfter kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten i forhold til alder og ulike grupper i samfunnet
 • drøfter helsefremmende arbeid på systemnivå og i forhold til ulike grupper i lokalsamfunnet
 • gjør rede for etiske problemstillinger
 • gjør rede for prinsipper og ideer bak universell utforming

Ferdigheter - studenten:

 • produserer eget prosjektarbeid
 • gransker og presenterer kritisk eget og andres prosjektarbeid
 • identifiserer etiske dilemma knyttet til emnet
 • behersker samarbeid i gruppe

Generell kunnskap - studenten:

 • begrunner anvendelse av kunnskap ut i fra et vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk syn
 • identifiserer behovet for fagutvikling i klinisk sykepleie
 • viser gjennom opposisjon og respondentskap kritisk vurdering og argumentasjon for egne meninger

Emnets temaer

 • Forskningsdesign, forskningsmetode og forskningsetikk
 • Helsetjenestens organisering, prioriteringer og planlegging i kommunehelsetjenesten
 • Kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå
 • Universell utforming

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Teoretisk prosjektarbeid - gruppe . Veiledning og seminar i grupper med respondent og opponentskap.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Prosjektarbeid gjennomføres i gruppe, prosjektrapport vurderes.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Aktiv deltakelse i gruppearbeid med prosjektrapport, veiledning og seminar med opponent- og respondentskap.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 3