Etikk i klinisk sykepleie
2013-2014 - SPL4161 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

  • utdyper og drøfter verdigrunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie
  • utdyper og belyser sentrale problemstillinger i egen sykepleiepraksis ut fra moralfilosofi
  • kan belyse helsepolitiske føringer ut fra moralfilosofi og teori 

Emnets temaer

Sentrale etiske posisjoner, teorier og prinsipper av betydning for klinisk sykepleie
moralsk praksis
verdigrunnlag og menneskesyn
ulike etiske posisjoner
makt og avmakt, rettighetsbegrensninger og tvang
frihet og avhengighet
Medisinsk teknologi og etikk
Et flerkulturelt samfunn og etiske utfordringer
Utdyping av grunnleggende problemstillinger i sykepleieetikk gjennom etisk refleksjon og argumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om veiledning (1 time) før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

  • Deltagelse i seminar(er) gjennom hele perioden

Læremidler

Utdeles ved oppstart