Vitenskapsteori og forskningsbasert kunnskap i klinisk sykepleie
2013-2014 - SPL4171 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4111 Innføring i krav til systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

 • viser oversikt over ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • har kunnskap om begreper relatert til forskningsbasert kunnskap og sykepleie
 • kan gjennomføre systematiske litteratursøk
 • har kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes i sykepleie
 • har kunnskap om hvordan vurdering av vitenskaplige artikler gjennomføres
 • relaterer kunnskapsbasert klinisk sykepleie til ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner

Emnets temaer

 • Vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • Forskningsbasert kunnskap i sykepleie
 • Utvikling av forskningsspørsmål
 • Systematiske litteratursøk
 • Vurdering og granskning av vitenskapelige artikler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om en veiledning (1 time) før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i seminar(er) gjennom hele perioden. Ved fravær må studenten levere en skriftlig oppgave
 • Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven
 • Studieoppgaver i gruppe

Læremidler

Utdeles ved oppstart