Masteroppgave i klinisk sykepleie
2013-2014 - SPL4911 - 30sp

Forutsetter bestått

Bestått alle foranliggende emner

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Kritisk og kreativt identifiserer og formulerer problemområder og forskningsspørsmål innen klinisk sykepleie
 • Gjennomfører systematisk litteratursøk
 • Kritisk gransker, vurderer og systematiserer forskning innen klinisk sykepleie
 • Anvender relevante forskningsmetoder og gjennomfører datainnsamling og analyse av data
 • Identifiserer og begrunner forskningsetiske problemstillinger
 • Diskuterer og vurderer forskningsområden relevante for klinisk sykepleie nasjonalt og internasjonalt
 • Vurderer betydningen av vitenskaplige arbeid innen klinisk sykepleie
 • Gjennomfører vitenskaplige arbeid
 • Kritisk og konstruktivt gransker, vurderer og diskuterer vitenskaplige arbeid.

Emnets temaer

Utforming av forskningsplan
Litteratursøking i databaser
Anvendelse av vitenskaplige metoder
Forskningsetiske overveielser
Skriftlig utforming av masteroppgave
Respondent- og opponentskap

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuell-/Gruppeveiledning
Seminarer

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe bestående av maksimum 2 studenter.
 • Masteroppgavens omfang: Monografisk avhandling 16000 - 21000 ord

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått emne kan studenten(e) levere forbedret oppgave innen utgangen av påfølgende semester

Obligatoriske arbeidskrav

 • Individuell eller gruppeveiledning, 15 timer
 • Forskningsplan for masteroppgaven, inklusive forskningsetiske søknader (REK, NSD)
 • Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden. Ved fravær må studenten leverer skriftlig oppgave
 • Godkjent opponent- og respondentskap av arbeid for innlevering av eksamensoppgave
 • Dersom oppgaven skrives i gruppe, skal det gå klart frem hvilke deler av avhandlingen hver av studentene har hatt hovedansvaret for. Dette dokumenteres etter gitte kriterier gjennom individuelle notater, som bekreftes skriftlig av veileder og medstudent.

Læremidler

 • Erikson M. (2010). Riktig kildebruk: kunsten å referere og sikre. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Polit D. & Beck C. (2012). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Lippincott Williams & Williams.
 • Retningslinjer for oppgaveskriving ved HIG: http://www.hig.no/biblioteket/oppgaveskriving