Grunnlagsforståelse i veiledning
2013-2014 - VIU8281 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskaper

 • ha grunnlagsforståelse av veiledning
 • ha kunnskap om nærhetsetisk perspektiv i veiledning
 • ha innsikt i kroppens språk i veiledning
 • kunne analysere faglige problemstillinger i veiledning med utgangspunkt i fagets egenart

Ferdigheter

 • kunne reflektere over egen veilederposisjon
 • kunne anvende den språksystemiske/narrative tilnærmingen i veiledning
 • kunne analysere aktuelle teorier/metoder i veiledning

Generell kompetanse

 • ha selvrefleksjon i møte med den andre i veiledning
 • ha innsikt i yrkesetiske problemstillinger i veiledning

Emnets temaer

 • Hermeneutisk grunnlagsforståelse
 • Nærhetsetikk
 • Språksystemisk, narrativt perspektiv på veiledning
 • Kroppsperspektivet i veiledning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeveiledning, ulike øvelser og skriving

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen, 1500 ord

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Refleksjonslogg x 2
Muntlig framlegg i gruppe basert på individuell hjemmeeksamen

Læremidler

Alle