Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning
2013-2014 - VIU8301 - 15sp

Forutsetter bestått

VIU 8281 Grunnlagsforståelse i veiledning
VIU 8291 Arbeidsmåter i veiledning

Forventet læringsutbytte

 Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

 • ha innsikt i ulike forståelser av selvet og utvikling av relasjonskompetanse
 • ha kunnskap om gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
 • ha innsikt i kunnskapsbegrep og kunnskapsformer knyttet til den reflekterte praktiker

Ferdigheter

 • kunne arbeide med og videreutvikle grunnlaget for egen veilederposisjon
 • ha erfaring med utøvelse av selvledelse
 • ha erfaring med utøvelse av gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering

Generell kompetanse

 • ha videreutviklet evnen til selvrefleksjon i veiledning
 • ha et reflektert forhold til kunnskapsbegreper og kunnskapsformer i veiledning

Emnets temaer

 • Videreføring av arbeid med egen veilederposisjon
 • Selvledelse i veiledning
 • Gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
 • Den reflekterte praktiker

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Refleksjonsbasert hjemmeeksamen (individuell) over én uke.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 For kandidater som får ikke bestått må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 • Personlig læreplan x 1
 • Refleksjonslogg x 1
 • Veiledningspraksis

Læremidler

 Alle