Veiledning i ulike kontekster
2013-2014 - VIU8311 - 15sp

Forutsetter bestått

VIU8281 Grunnlagsforståelse i veiledning
VIU8291 Arbeidsmåter i veiledning
VIU8301 Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

 • ha kunnskap om betydningen av kontekst i veiledning
 • ha kunnskap om ledelse og coaching

Ferdigheter

 • kunne anvende prinsipper fra ledelsesbasert coaching
 • kunne utvikle egen veildningskompetanse i forhold til ulike kontekster

Generell kompetanse

 • kunne reflektere over grunnlaget for veiledning i ulike kontekster
 • kunne reflektere over etiske aspekter i møte med den andre i ulike kontekster

Emnets temaer

 • Kontekstens betydning for veiledning
 • Organisasjonsforståelser
 • Ledelse og coaching

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

 • Individuell hjemmeeksamen over én uke (selvvalgt problemstilling)
 • Muntlig høring, individuell
 • Skriftlig del gis en midlertidig karakter, som justeres etter muntlig høring

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 1 intern og 1 ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 • Refleksjonslogg x 2
 • Veiledningspraksis

Læremidler

 Alle