Introduksjon til palliativ omsorg
2013-2014 - VIU8402 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • kanditaten har inngående kunnskap om hospicefilosofiens grunnideer for lindrende omsorg, samt fagområdets historie og plass i samfunnet. Dette innebærer et syn på mennesket der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter er integrert i en helhet.
 • kandidaten har kunnskap om rammer for praksis innen palliativ omsorg som; organisering, lover og nasjonale retningslinjer
 • kandidaten har kjennskap til kunnskapsutvikling fra ulike tradisjoner som medfører ulike metoder for kunnskapstilegnelse og fagutvikling
 • har kunnskap om etisk teori og ulike tilnærminger for å løse etiske dilemmaer

Ferdigheter

 • kandidaten kan søke etter og vurdere vitenskapelig fagstoff
 • kandidaten har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å anvende IKT, inkludert læringsplattformen Fronter

Generell kompetanse

 • ser nødvendighet av tverrfaglig forståelse og tilnærming i palliativ omsorg
 • har en forståelse av læring som en kontinuerlig prosess hvor en må ta ulike ressurser i bruk for å tilegne seg personlig og faglig kompetanse
 • har et bevisst forhold til etiske problemstillinger nær livets grense; behandlingsbegrensning, eutanasidebatten, prioriteringsdebatten, beslutningsprosesser

Emnets temaer

 • Grunnlagstenkning
  • Hospicefilosofien
  • Etiske utfordringer i det palliative feltet
 •  Kunnskaps- og kompetanseutvikling innen palliativ omsorg
  •  Vitenskapsteori
  •  Ulike kunnskaps- og læringssyn
  •  Kunnskapsbasert praksis
 •  Organisering av palliativ omsorg i helsetjenesten, ressurser og rammeverk

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid,refleksjon, obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave leveres og vurderes etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To individuelle skriftlige oppgaver (800-1200 ord)
 • Gruppeoppgave som presenteres for medstudenter og lærere
 • Studentene leverer litteraturliste på 1000 sider selvvalgt litteratur.

Læremidler

Det er utarbeidet ressurslister for litteratur innen hvert delemne. Listene vil være tilgjengelig på web. Studiet legger vekt på studentaktive metoder og det forventes at studentene aktivt søker kunnskap fra ulike kilder for å oppnå forventet læringsutbytte.