Møte med avorlig syke, døende og deres familier; etikk, kommunikasjon og relasjoner
2013-2014 - VIU8422 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

VIU8402 Introduksjon til palliativ omsorg
VIU8412 Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg

Forventet læringsutbytte

Kandidaten:

Kunnskap

 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiv innen kommunikasjon, kriseteori og nærhetsetikk
 • har kunnskap om ulike kulturer og livssyn knyttet til tema død og sorg, og tilpasser den lindrende omsorg deretter
 • har kunnskap om barn og unges spesielle behov i møte med alvorlig sykdom, død og sorg og kan ta hensyn til dette i kommunikasjon

Ferdigheter

 • har videreutviklet evnen til å etablere en terapeutisk relasjon til pasient og hans/hennes nærmeste
 • tar initiativ til samtaler med pasient og pårørende vedrørende psykososiale, åndelige og eksistensielle spørsmål
 • anerkjenner og tar ansvar for egne reaksjoner på belastninger og de kollegiale samarbeidsrelasjoner som de inngår i
 • har evne til systematisk og kritisk refleksjon over etiske spørsmål knyttet til omsorg for uhelbredelig syke, døende og deres nærstående
 • kan møte pasient og pårørendes endrede behov gjennom sykdomsforløpet, og yte sorgstøtte til de pårørende.

Generell kompetanse

 • erkjenner at omsorg for alvorlig syke og døende tar utgangspunkt i pasienten og pårørendes verdier, ønsker og behov
 • har et bevisst forhold til egne tanker, følelser og holdninger i møte med alvorlig syke, døende og deres pårørende
 • ser nødvendigheten av samarbeid i tverrfaglig team, og arbeider på tvers av helsetjenestens nivåer for å sikre kontinuitet og faglig forsvarlighet i lindrende omsorg

Emnets temaer

 • Kommunikasjonsteori
 • Jeg i møte med den/de andre, relasjoner
 • Ivaretagelse av pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Sorg, kriser, mestring
 • Å være hjelper, egne reaksjoner, forhold til egen død
 • Åndelig omsorg
 • Nærhetsetikk
 • En respektfull død/verdig livsavslutning
 • Døden som en del av livet. Ulike perspektiver på lidelse, død og sorg

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, medstudentveiledning, obligatoriske oppgaver og praktiske øvelser

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Fire arbeidskrav inngår i vurderingsmappe. Én studentvalgt og én sensorvalgt besvarelse danner grunnlag for muntlig høring. Studenten leverer begrunnelse for selvvalgt besvarelse.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenten gis anledning til å bearbeide oppgavene og levere på nytt. Ny muntlig høring etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Fire individuelle skriftlige oppgaver (800-1200 ord) vurderes til godkjent/ikke godkjent
 • Hospiteringspraksis, 2-4 dager. Studentene avtaler selv tid og sted for hospitering som godkjennes av emneansvarlig før hospitering finner sted.
 • Studentene leverer litteraturliste på 1000 sider selvvalgt litteratur.

Læremidler

Det er utarbeidet ressurslister for litteratur innen hvert delemne. Listene vil være tilgjengelig på web. Studiet legger vekt på studentaktive metoder og det forventes at studentene aktivt søker kunnskap fra ulike kilder for å oppnå forventet læringsutbytte.